ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร | ค้นหาเอกสาร
1. สื่อประชาสัมพันธ์
     มหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ)
2. รายงานผลการดำเนินโครงการ
     โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
     โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
     โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
     โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
     โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
     โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
     โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
     โครงการ/กิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือทางวิชาการ
     รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์
     โครงการสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
     โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษของเยาวชนในเขตอีสานใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
     โครงการภายใต้งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     โครงการภายใต้งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     โครงการภายใต้งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
     โครงการภายใต้งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3. รายงานการประชุมประจำสำนักงาน
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
     คณะกรรมการและคณะดำเนินงานด้านการจัดตั้งสำนักงานการศึกษานานาชาติ
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4. คลังความรู้/แหล่งสารสนเทศ
     พัฒนาทักษะการทำงาน
     ชื่อตำแหน่งงานภาษาอังกฤษ
     ฐานข้อมูลผู้ได้รับทุนโครงการแลกเปลี่ยน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558
     ระเบียบการเบิกจ่ายเงินรายได้
     การจัดการศึกษานานาชาติ
     รับสมัครนักศึกษาต่างชาติเรียนเต็มเวลา
     ข้อมูลนักศึกษาต่างชาติ
     ชื่อหน่วยงานในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาษาอังกฤษ
     เอกสารประกอบการอบรม
5. แบบฟอร์ม
     ทุนรัฐบาลไทย เพื่อ สปป.ลาว
     โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพของบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
     แบบบันทึกกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     แบบรายงานผลการดำเนินงาน EdPEx200
     แบบแจ้งความประสงค์ในการรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2565
     โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
     โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
     แบบสำรวจความประสงค์ในการรับนักศึกษาและบุคลากรต่างชาติมาแลกเปลี่ยน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
     แบบแจ้งความประสงค์ในการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาและการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2568
     โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
     โครงการแลกเปลี่ยนศาสตราจารย์อาคันตุกะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
     2024 UBU-UH Project
6. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
7. คู่มือการปฏิบัติงาน
     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
     นักวิเทศสัมพันธ์
     รวมทุกตำแหน่ง
8. คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายภาระหน้าที่
     ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ