ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   | ค้นหาเอกสาร
รายงานผลการจัดค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1
รายงานผลการจัดค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอบรมนักวิเทศสัมพันธ์สูความเป็นมืออาชีพ
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนเพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
รายงานผลการศึกษาดูงานด้านวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติในสถาบันอุดมศึกษา