ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ   | ค้นหาเอกสาร
คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 912/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ
คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 0231/2563 เรื่อง มอบหมายภาระหน้าที่และมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี