มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
อธิการบดี ให้โอวาทแก่ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 กันเกราช่อที่ 37 ในกิจกรรมปฐมนิเทศ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 6 มิถุนายน 2567 , 09:08:14     (อ่าน 176 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 “กันเกรา ช่อที่ 37” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ซึ่งมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดีและคณาจารย์จาก 10 คณะ 1 วิทยาลัย กล่าวแสดงความยินดีในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา และแนะนำหน่วยงานสนับสนุนทางการศึกษา ในมหาวิทยาลัย ที่ให้บริการแก่นักศึกษา การวางแผนการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เป็นต้น เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

          โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา กันเกราช่อที่ 37 ดังนี้ “ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านที่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในปีการศึกษา 2567 นี้ ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ กันเกราช่อที่ 37เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยด้วยความยินดียิ่ง

          ปีนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครบรอบ 34 ปีของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ภายใต้ปรัชญา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะสร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียงเรามีวิสัยทัศน์ที่จะเป็น มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม โดย มีบทบาทในการเป็น มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อคุณภาพชีวิต

          พันธกิจหลักที่สำคัญของมหาวิทยาลัย คือ สร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่น มีความเป็นเลิศทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ทักษะที่อยากเน้นให้มีในระหว่างการศึกษาเล่าเรียน คือ ทักษะภาษาอังกฤษ และดิจิทัล ซึ่งจะปูทางสู่ความสำเร็จของการทำงานในอนาคต การรู้กฎและรักษาวินัยจราจร รักษาตัวให้มีความปลอดภัย

          มหาวิทยาลัยมีความพร้อมทั้งในด้านคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูง มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ด้าน Facility สำหรับการเรียน ไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ที่ทันสมัย และ มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน รวมทั้งมีสวัสดิการและทุนศึกษา จึงเชื่อมั่นได้ว่านักศึกษาจะประสบความสำเร็จในการเรียน และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในบ้านหลังที่ 2 แห่งนี้

          อย่างไรก็ดี ชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัยมีความแตกต่างจากการเรียนในโรงเรียนเป็นอย่างมาก ในอดีตที่เคยเป็นนักเรียน จะมีคุณครูที่คอยเข้มงวด กวดขัน แต่เมื่อก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาแล้ว ถือว่าคุณเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอีกระดับหนึ่ง จึงต้องมีความ รับผิดชอบ มีวินัยต่อตัวเอง ไม่แปลกที่แม้เข้ามาเรียนพร้อมกัน อาจไม่จำเป็นที่ต้องจบพร้อม กัน ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของแต่ละคน

          ดังนั้นนักศึกษาต้องรู้จักวิธีการเรียนที่ถูกต้อง ต้องรักษาสมดุลของการเรียนและกิจกรรมให้ดี การทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรควบคู่ไปกับการเรียน จะทำให้เราเป็นทั้งคนเก่งและคนดีกิจกรรมจะช่วยหล่อหลอมให้เรามีสังคม เพิ่มประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น

        ดังนั้น ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ขอให้นักศึกษาตั้งใจเรียนรู้ใฝ่รู้ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ แล้วทุกคนจะพบกับความสำเร็จตามที่ตั้งความหวังไว้

        ท้ายที่สุดนี้ พี่ขออวยพรให้น้อง ๆ นักศึกษาใหม่ทุกท่าน ประสบความสำเร็จในการศึกษา มีความสุขกาย สุขใจ มีสติ สมาธิและปัญญา รวมทั้งมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง แล้วพบกันเมื่อเปิดเทอมนะคะ"
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :