เว็บไซต์เดิม    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            

 วิสัยทัศน์

“ มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม ”

" Leading university in ASEAN Focusing on Transforming Life Quality and Innovations "


 ปรัชญา

“มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสร้างสติและปัญญาแก่สังคมบนพื้นฐานความพอเพียง”

ที่มา : กองแผนงาน :แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567)