นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            


  ปี 2564


  • O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  • O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  • O17 E–Service
  • O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  • O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  • O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  • O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
  • O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  • O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  • O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี