มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมกับ บ.ไลอ้อนคิงเทคโนโลยี จำกัด ขับเคลื่อนพันธกิจ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนองสังคม


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 24 เมษายน 2567 , 13:52:04     (อ่าน 856 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ร่วมกับ บ.ไลอ้อนคิงเทคโนโลยี จำกัด

ขับเคลื่อนพันธกิจ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนองสังคม

-------------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ไลอ้อนคิงเทคโนโลยี จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  "MikroTik Certificate Network Associate (MTCNA)" ให้กับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบุคคลภายนอก โดยมี นายพิชิต โสภากันต์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ทำหน้าที่ผู้ประสานงานทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์และได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร MikroTikประจำประเทศไทย เป็นวิทยากรและ นายประสิทธิ์  แก้วดวงดี ผู้จัดการ บริษัท ไลอ้อนคิงเทคโนโลยี จำกัด ผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์ยี่ห้อ MikroTik ประจำประเทศไทย เป็นผู้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์และอำนวยความสะดวกตลอดการอบรม สำหรับการอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เรียนรู้การ Configuring อุปกรณ์เครือข่ายแบบใหม่ ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานต่อไป ในการนี้ บริษัท ไลอ้อนคิงเทคโนโลยี จำกัด ยังเป็นผู้สนับสนุน Router MikroTik อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม สำหรับผู้เข้าอบรมจะได้ใช้อุปกรณ์ Router 1 คน ต่อ 1 เครื่อง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ sc443 ระหว่างวันที่ 22 - 24 เมษายน 2567

          นายพิชิต โสภากันต์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์กล่าวว่าคณะวิทยาศาสตร์พร้อมเดินหน้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูง มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ สามารถปฏิบัติงานได้จริงเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรม สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการให้บริการวิชาการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและภาคอุตสาหกรรม อย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ดังวิสัยทัศน์ "มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม" พร้อมสนับสนุนนโยบายสภามหาวิทยาลัยในการสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้ทุกช่วงวัย มีความรู้ความสามารถทักษะชีวิต ทักษะการดำรงชีพ และทักษะใหม่ในการทำงาน

          ในการนี้ ทางบริษัท ไลอ้อนคิงเทคโนโลยี จำกัด ยังเปิดโอกาสและให้การสนับสนุนส่งเสริมนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเฉพาะนักศึกษา แขนงเทคโนโลยีเครือข่ายและความปลอดภัยไซเบอร์ ที่เข้ารับการอบรมและผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "MikroTik Certificate Network Associate (MTCNA)" ได้รับสิทธิ์พิเศษเข้าสอบ Certificate MTCNA ของ MikroTik (ฟรี) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
Tag อื่นๆ :