มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มอบ.ประชุมเปิดโครงการขับเคลื่อนการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และสำนึกรัก (ษ์) ท้องถิ่นย่านเมืองเก่าอุบลราชธานี บนฐานอัตลักษณ์พหุวัฒนธรรม


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 22 เมษายน 2567 , 23:38:57     (อ่าน 133 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.) โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง  จุฑาเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม หัวหน้าโครงการวิจัยฯ ได้นำเสนอความสำคัญ ความเป็นมาและเป้าหมายของโครงการวิจัย “โครงการขับเคลื่อนการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกรัก (ษ์) ท้องถิ่นย่านเมืองเก่าอุบลราชธานีบนฐานอัตลักษณ์พหุวัฒนธรรม” ต่อที่ประชุม  โดยมี นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม และร่วมประชุมพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี ผู้นำทางศาสนา หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนภาคเอกชน นายกสมาคม ผู้ประกอบการ คณะนักวิจัยและตัวแทนจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  ตัวแทนชุมชนชาวไทยเชื้อสายต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานี  ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมรับฟังการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา

          ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง  จุฑาเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม หัวหน้าโครงการวิจัยฯ กล่าวว่า โครงการขับเคลื่อนการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกรัก (ษ์) ท้องถิ่นย่านเมืองเก่าอุบลราชธานีบนฐานอัตลักษณ์พหุวัฒนธรรม ได้รับงบประมาณจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ปีงบประมาณ 2567 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้วางแผนการทำงานวิจัยร่วมกับภาคีเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการยกระดับคุณค่าและมูลค่าของทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่ย่านเมืองเก่าอุบลราชธานีสู่การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกรักท้องถิ่นบนฐานอัตลักษณ์พหุวัฒนธรรม อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น โดยโครงการวิจัยมีวัตุถุประสงค์ เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์คุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่ย่านเมืองเก่าอุบลราชธานี  ยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิสาหกิจวัฒนธรรมในพื้นที่ย่านเมืองเก่าอุบลราชธานี  สร้างกลไกความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่ย่านเมืองเก่าอุบลราชธานี และ ยกระดับคุณค่าและมูลค่าของทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่ย่านเมืองเก่าอุบลราชธานีสู่การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกรักท้องถิ่นบนฐานอัตลักษณ์พหุวัฒนธรรม

                                                                             สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :