มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มอบ.จัดพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปี นักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 13 พร้อมก้าวสู่วิชาชีพพยาบาล


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 19 เมษายน 2567 , 14:56:56     (อ่าน 285 ครั้ง)      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2566  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษร สายธนู รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน พร้อมขานชื่อนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 จำนวน 105 คน เข้ารับหมวก และเข็มชั้นปีตามลำดับ ก่อนเดินแถวให้อาจารย์สวมหมวกและติดเข็มให้กับลูกศิษย์ทุกคน เป็นอีกหนึ่งก้าวก่อนเข้าสู่วิชาชีพ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความประทับใจ ณ ห้องประชุมสุรีย์ ธรรมิกบวร ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า การมอบหมวกพยาบาลและประดับเข็มชั้นปี สำหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการเรียนวิชาพื้นฐานทางการพยาบาล เพื่อเป็นสิ่งที่แสดงให้นักศึกษาทราบว่าตนเองมีคุณสมบัติขั้นต้นครบถ้วน พร้อมที่จะฝึกปฏิบัติการพยาบาลกับผู้รับบริการต่อไปได้ หมวกพยาบาลถือว่า เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญและมีคุณค่าของวิชาชีพพยาบาล แสดงถึงความอ่อนน้อม จิตสำนึกและความรับผิดชอบในวิชาชีพพยาบาล อีกทั้ง นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของวิชาชีพพยาบาล เป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของวิชาชีพพยาบาล อีกทั้งเป็นการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษา ด้านการแต่งกาย  ความตรงต่อเวลา และความสามัคคี  ให้นักศึกษาพึงระลึกถึงการดำรงอยู่ในหลักธรรมอันดีของวิชาชีพการพยาบาลในการฝึกภาคปฏิบัติ

   ทั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีพันธกิจในการมุ่งสร้างบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีม มีจิตสาธารณะและมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งในรายวิชาทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติทางการพยาบาล และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
SDG Hashtag : #SDG3 #SDG4