มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 17 เมษายน 2567 , 12:57:32     (อ่าน 207 ครั้ง)            ตามที่ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567 รศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2567

          ในการนี้เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรแต่งตั้งรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบงานตามที่อธิการบดีมอบหมาย อันมีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

รองอธิการบดี

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย  ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

2. ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

4. ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

5. อาจารย์อรรถพงศ์ กาวาฬ ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา บุญจูง ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

 

ผู้ช่วยอธิการบดี

1. อาจารย์นภดล พัฒนะศิษอุบล ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช ปวงสุข ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภร ทวีวุฒิ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม

5. อาจารย์สายเพชร อักโข ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

6. ดร.ศิศิรา ดอนสมัคร ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

7. ดร.อนุสรณ์ บรรเทิง  ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศทางการศึกษา

8. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรา สิงห์ทอง ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานการวิจัย
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :