มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ เชิดชูเกียรติบัณฑิต ม.อุบลฯ รุ่นที่32 มอบรางวัลแก่บัณฑิตนักกิจกรรม


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 , 17:53:52     (อ่าน 300 ครั้ง)        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ และสำนักงานพัฒนานักศึกษา จัดโครงการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นและเชิดชูเกียรติบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2565 รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธาน กล่าวแสดงความยินดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา บุญจูง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมมอบของที่ระลึก พร้อมด้วยองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ซึ่งจัดโครงการภายหลังการฝึกซ้อมใหญ่บัณฑิตเสมือนจริง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ   7 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์  2567 ที่ผ่านมา

สำหรับโครงการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น และเชิดชูเกียรติบัณฑิต มีผู้ได้รับเกียรติบัตรบัณฑิตนักกิจกรรม ซึ่งเป็นผู้นำองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ ดังนี้

1.นายเจษฎา อุ่นซิม      นายกสโมสรคณะวิทยาศาสตร์      ปีการศึกษา 2564        

2.นายเจษฎา ฉัตรสุวรรณนายกสโมสรคณะวิศวกรรมศาสตร์          ปีการศึกษา 2565        

3.นายศุภากร ปรีชาเลิศ  นายกสโมสรคณะศิลปศาสตร์       ปีการศึกษา 2564        

4.นางสาวฉัตราภรณ์ พระไชยบุญ          รองนายกสโมสรคณะเภสัชศาสตร์  ปีการศึกษา 2563        

5.นายอภิชาติ สระทองจุด   รองนายกสโมสรคณะบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2564   

6.นางสาวชุติมาพร สีจันลานายกสโมสรคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2564     

7.นายศรัณย์ สิทธิธรรม  นายกสโมสร คณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และและการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2562  

8.นายกษิดิศ ชื่นใจรองนายกสโมสรคณะศิลปประยุกต์ฯ ปีการศึกษา2563  

9.นางสาวสุกัญญา สำราญนายกสโมสรคณะนิติศาสตร์   ปีการศึกษา 2564

10. นายสินธนา อารีย์    นายกสโมสรคณะรัฐศาสตร์     ปีการศึกษา  2564-2565   

        ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีพันธกิจสร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูง มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ สามารถปฏิบัติงานได้จริงเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรม สามารถนำองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งบริการวิชาการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอีสานใต้อย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :