มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ เชิดชูเกียรติบัณฑิต รุ่นที่32 มอบรางวัลกันเกราทอง บัณฑิตเกียรตินิยม


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 , 17:52:32     (อ่าน 319 ครั้ง)         มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ และสำนักงาน พัฒนานักศึกษา จัดโครงการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นและเชิดชูเกียรติบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2565 รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธาน กล่าวแสดงความยินดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา บุญจูง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มอบรางวัลเหรียญกันเกรา และ นายเด่นชัย  ดอกพอง นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แสดงความยินดี ซึ่งจัดโครงการภายหลังการฝึกซ้อมใหญ่บัณฑิตเสมือนจริง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ   7 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์  2567 ที่ผ่านมา

         โครงการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น และเชิดชูเกียรติบัณฑิต จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่บัณฑิตที่มีผลการเรียนเกียรตินิยมสูงสุดของแต่ละคณะ โดยมีผู้ได้รับรางวัลเหรียญกันเกรา 13 คน ดังนี้

1.นายรัฐพงษ์ รางเงิน    คณะวิทยาศาสตร์          ผลการเรียน ตลอดหลักสูตร 4.00

2.นางสาวจิตตราพร คำสัตย์   วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   ผลการเรียน ตลอดหลักสูตร 3.90

3.นางสาวปวีณย์ธิดา ผาธรรม    คณะวิศวกรรมศาสตร์      ผลการเรียน ตลอดหลักสูตร 3.98

4.นางสาวทัศน์วรรณ คงหินตั้ง    คณะศิลปศาสตร์ ผลการเรียนตลอดหลักสูตร 3.98

5.นายพลพันธ์ ศิลปพิบูลย์       คณะเภสัชศาสตร์  ผลการเรียนตลอดหลักสูตร  3.96

6.นางสาวเสาร์ฤดี ห่อทรัพย์       คณะบริหารศาสตร์ ผลการเรียนตลอดหลักสูตร 3.97

7.นางสาวศศิภา ระภักดี          คณะพยาบาลศาสตร์  ผลการเรียนตลอดหลักสูตร 3.81

8.นางสาวรัตนาภรณ์ ทิพมาลา    วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   ผลการเรียนตลอดหลักสูตร 3.83

9.นางสาวสุจิตรา บุดดีเสาร์       คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผลการเรียนตลอดหลักสูตร 3.95

10.นางสาวนีรชา นราจันทร์      คณะนิติศาสตร์   ผลการเรียนตลอดหลักสูตร 3.75

11.นางสาวสไมพร ศรีสุพรรณ    คณะรัฐศาสตร์    ผลการเรียนตลอดหลักสูตร 3.95

12.นางสาวสุทัตตา วงศ์สมบัติ    คณะเกษตรศาสตร์ ผลการเรียนตลอดหลักสูตร 3.97

13.Ms. JAMYANG SELDEN     คณะวิศวกรรมศาสตร์      ผลการเรียนตลอดหลักสูตร 3.98

          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีพันธกิจสร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูง มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ สามารถปฏิบัติงานได้จริงเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรม สามารถนำองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งบริการวิชาการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอีสานใต้อย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :