มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ นางวิยะดา อุนนะนันทน์ รางวัลรัตโนบล ประจำปี 2566


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 , 16:16:23     (อ่าน 517 ครั้ง)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ

นางวิยะดา  อุนนะนันทน์

รางวัลรัตโนบล ประจำปี 2566

-------------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความยินดีประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติ นางวิยะดา  อุนนะนันทน์ ที่ได้รับรางวัลรัตโนบล ประเภทบุคคลทั่วไป โดย สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พิจารณาอนุมัติรางวัลรัตโนบล ประจำปี พ.ศ. 2566 แก่บุคคลที่มีผลงานทางวิชาชีพที่มีคุณภาพอันเป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม ประเทศชาติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ มีคุณงามความดีที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ อุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและมีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป โดยจะเข้ารับพระราชทานรางวัลรัตโนบล ประเภทบุคคลทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          นางวิยะดา  อุนนะนันทน์ เป็นผู้มีใจรักในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และต่อยอดวัฒนธรรมการทอผ้าพื้นเมืองของจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้ก่อตั้งคุ้มจันทร์หอมเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้หัตถกรรมการทอผ้าครบวงจรของภูมิภาค ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน และสร้างรายได้ให้กับชุมชนทอผ้าในจังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ นางวิยะดา  อุนนะนันทน์ ยังได้ศึกษา ประยุกต์ พัฒนาคุณภาพและออกแบบลายผ้าด้วยลวดลายโบราณและร่วมสมัย จนทำให้ผ้าทอของคุ้มจันทร์หอมได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานไหมนกยูงทอง นกยูงเงิน นกยูงน้ำเงิน นกยูงเขียว ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญลักษณ์นกยูงไทยให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพและมาตรฐาน ผ้าไหมไทยในระดับสากล

          นางวิยะดา  อุนนะนันทน์ ได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้านการให้บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเป็นวิทยากรให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำในการพัฒนาและออกแบบฆ้องของตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมกับคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ และเป็นวิทยากรในการตัดเย็บ ออกแบบ และแสดงผลงานการผสมผสานวัฒนธรรมอินเดียกับผ้าพื้นเมืองอุบลราชธานีในเทศกาลศิลปวัฒนธรรมอินเดีย และเป็นวิทยากรการสืบสานผ้าซิ่นเจ้านายเมืองอุบลและการประยุกต์ออกแบบผ้ากาบบัวในงาน “มูน มัง เมือง อุบลราชธานีศรีวนาลัย”

          การอุทิศตนอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่งผลให้ นางวิยะดา อุนนะนันทน์ ได้รับรางวัลเกียรติคุณจากองค์กรต่าง ๆ ได้แก่ รางวัลสภาหัตถกรรมโลก พ.ศ. 2566 รางวัลพระราชทานสตรีไทยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 รางวัลเกียรติคุณนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง พ.ศ. 2566 รางวัลประกาศเกียรติคุณหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา พ.ศ. 2566 ในฐานะผู้สืบสานศิลปวัฒนธรรมการทอผ้าและส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงอนุมัติรางวัลรัตโนบล ประจำปี พ.ศ 2566แด่ นางวิยะดา อุนนะนันทน์ เพื่อเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏสืบไป

--------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :