มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รางวัลรัตโนบล ประจำปี 2566


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 , 15:35:03     (อ่าน 429 ครั้ง)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

รางวัลรัตโนบล ประจำปี 2566

-------------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความยินดีประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ที่ได้รับรางวัลรัตโนบล ประเภทนิติบุคคล/องค์กร โดย สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พิจารณาอนุมัติรางวัลรัตโนบล ประจำปี พ.ศ. 2566 แก่บุคคลที่มีผลงานทางวิชาชีพที่มีคุณภาพอันเป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม ประเทศชาติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ มีคุณงามความดีที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ อุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและมีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป โดยจะเข้ารับพระราชทานรางวัลรัตโนบล ประเภทนิติบุคคล/องค์กร ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2531โดยบริษัทในกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้า 7-Eleven” ในประเทศไทย ความโดดเด่นของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) คือ การให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน เพื่อช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน พร้อมทั้งดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักสากลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียมภายในองค์กร ตลอดจนดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม คำนึงถึงชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มบนพื้นฐานค่านิยม 3ประโยชน์ : ตอบโจทย์ประเทศ ประชาชน และองค์กร โดยให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่พนักงานรวมถึงการเปิดโอกาสทางสังคมให้แก่ชุมชน เด็ก เยาวชนและกลุ่มเปราะบางได้เข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั่วประเทศ รวมทั้งนักศึกษาของคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

           จากผลงานทั้งหมดที่ได้กล่าวมา เป็นที่ประจักษ์ว่า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรที่สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและประเทศชาติเป็นอเนกประการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงอนุมัติรางวัลรัตโนบล ประจำปี พ.ศ 2566แด่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)เพื่อประกาศเกียรติคุณให้เป็นแบบอย่างแก่อนุชนสืบไป    

 --------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :