มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ เสริมทักษะนักศึกษา อบรมป้องกันและควบคุมอัคคีภัย


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 , 13:53:28     (อ่าน 648 ครั้ง)  คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ เสริมทักษะนักศึกษา 

อบรมป้องกันและควบคุมอัคคีภัย

-------------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการฝึกปฏิบัติป้องกันอัคคีภัย” ให้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 85 คน เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะจากการเรียนรู้เทคโนโลยีการป้องกันและควบคุมอัคคีภัย เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการการป้องกันและควบคุมอัคคีภัยอย่างถูกต้องและปลอดภัย ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์ รับฟังการอบรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี    สารางคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ ดร.พรรณวีร์   เมฆวิชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการและควบคุมการอบรม ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทีมวิทยากรจากบริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด นำทีมโดย นายกัมพล  เลิศเกรียงไกรยิ่ง และนายอนันต์  ทองใบใหญ่ พร้อมผู้ช่วยให้เกียรติเป็นวิทยากร ในการบรรยายภาคทฤษฎีการดับเพลิงขั้นต้น การใช้อุปกรณ์ขั้นรุนแรงเข้าผจญเพลิง ฝึกปฏิบัติการดับเพลิงขั้นต้นด้านการใช้เครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้วดับเพลิง CLASS ABCK และการบรรยายการดับเพลิงขั้นรุนแรง และการจัดทีมเข้าดับเพลิงขั้นรุนแรงดับไฟใหญ่ ในระหว่างวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Sc138 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี  สารางคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากปัจจุบันการป้องกันและควบคุมอัคคีภัยเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาจะต้องรู้และเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเฉพาะการฝึกปฏิบัติเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยีด้านการป้องกันและควบคุมอัคคีภัยที่ทันสมัย มีทักษะในการปฏิบัติอย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งเพื่อทดสอบระบบน้ำดับเพลิงของอาคารวิจัยให้มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งาน ทั้งนี้นักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น ทางคณะวิทยาศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันอัคคีภัยในอาคาร จึงจัดให้มีโครงการฝึกปฏิบัติป้องกันอัคคีภัยอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเพื่อเรียนรู้ฝึกปฏิบัติก่อให้เกิดทักษะการป้องกันและควบคุมอัคคีภัยจริง และนักศึกษายังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจำเป็นต้องควบคุมอัคคีภัยได้ทันเหตุการณ์ได้

          นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติป้องกันอัคคีภัยครั้งนี้ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพโดดเด่นและพัฒนากำลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ในการบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการบริหารองค์กรให้มีสรรถนะสูงในอนาคต

-------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :