มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมพล ประคองพันธ์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2565


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 , 13:30:09     (อ่าน 545 ครั้ง)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมพล  ประคองพันธ์

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

------------------------------------------

           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความยินดีประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมพล  ประคองพันธ์ ที่ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ โดย สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พิจารณาอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565แก่บุคคลผู้มีผลงานทางวิชาการดีเด่นในสาขาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยหรือประเทศชาติหรือนานาชาติ สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นเจริญรอยตาม ผลงานสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางอันส่งผลดีต่อการพัฒนาองค์ความรู้ขององค์กร สังคม ประเทศชาติหรือนานาชาติ โดยจะเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

           ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมพล  ประคองพันธ์ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรมและอุตสาหกรรมยา ได้รับรางวัลด้านวิชาการและวิจัยหลายรางวัล ได้แก่ Ishidate Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) Award สาขา Scientific Research รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลเภสัชกรดีเด่น สาขาการวิจัยและการศึกษาเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และรางวัลปูชนียบุคคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 50ปีวันพระราชทานนาม 131ปี มหาวิทยาลัยมหิดลท่านเป็นผู้ที่มีคุณูปการในการพัฒนาเภสัชอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย เป็นบรรณาธิการวารสารกลุ่มเภสัชกรการอุตสาหกรรม จัดอบรมและนำศึกษาดูงานในยุคเริ่มต้นของการพัฒนา GMP ของโรงงานผลิตยาในประเทศ ท่านดำรงตำแหน่งราชบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหลายคณะ เป็นกรรมการจัดทำตำรายาของประเทศไทย รวมถึงร่วมจัดทำพจนานุกรมศัพท์เภสัชศาสตร์ และพจนานุกรมศัพท์เภสัชกรรมเทคโนโลยีราชบัณฑิตยสภา เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ได้แก่ นายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และอุปนายกสภาเภสัชกรรม เป็นผู้ริเริ่มการจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม รวมถึงได้ก่อตั้งกองทุนวิชาการเภสัชกรสมพล ประคองพันธ์ เพื่อสนับสนุนการประชุมวิชาการของนักศึกษาและเภสัชกร นอกจากนี้ ท่านยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานในระดับนานาชาติ ได้รับเลือกเป็นประธาน Asian Federation for Pharmaceutical Scientist (AFPS) และรองประธาน Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) ก่อให้เกิดความร่วมมือทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมร่วมกับกลุ่มประเทศในเอเชีย

           ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมพล  ประคองพันธ์ มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการและร่วมเป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมในช่วงเริ่มต้นการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเภสัชกรอุบล และปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิเภสัชกรอุบล ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุนด้านการศึกษา โดยให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาและทุนสนับสนุนเพื่อการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535และในระดับมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่ พ.ศ. 2564จนถึงปัจจุบัน

          จากผลงานอันโดดเด่นและการอุทิศตนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาด้านเภสัชอุตสาหกรรมและการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมจนเป็นที่ประจักษ์ และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ความทุ่มเทและเสียสละ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงอนุมัติปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์แด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมพล ประคองพันธ์ เพื่อเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏสืบไป

--------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :