มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2567 สร้างเครือข่าย ร่วมขับเคลื่อน พัฒนาองค์กร


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 , 11:59:17     (อ่าน 229 ครั้ง)           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2567  โดยมี นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ประธานกรรมการ นำการประชุมในครั้งนี้ และแนะนำตัว คณะกรรมการ ต่อ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นการประชุมครั้งแรก ของคณะกรรมการชุดนี้ รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณะกรรมการ และร่วมประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่  2  กุมภาพันธ์  2567 ณ ห้องประชุมบอลรูม C  โรงแรมยูเพลส  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
         ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ชุดเดิม) และแนวทางของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยมีกรอบการดำเนินงานเบื้องต้น ในประเด็น การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และเชื่อมต่อมหาวิทยาลัยกับภาคธุรกิจ/เอกชน/อุตสาหกรรม, แนวทางการสื่อสารความสำเร็จและผลการดำเนินงานที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณะ, ขับเคลื่อนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะ อว.ส่วนหน้า, การนำศักยภาพของกรรมการส่งเสริมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานต่างๆของมหาวิทยาลัย, การสนับสนุนการดำเนินงาน UBU Outlet (Community Mall) และ พื้นที่มหาวิทยาลัย รวมทั้งการนำผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย/นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณะ, การให้ข้อคิดเห็นต่อการจัดทำหลักสูตรเชิงรุก/ทันสมัย (มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการจัดทำ MOU ร่วมกับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี), ภารกิจการขับเคลื่อนการระดมทุนสนับสนุนภารกิจโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตลอดจน การดำเนินงานอื่น ๆ ที่สนับสนุนการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :