มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      




ม.อุบลฯ ต้อนรับ คณะทำงานทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่อง เป็นปีที่ 11


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 , 11:13:58     (อ่าน 192 ครั้ง)  



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย งานสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับ คณะทำงานทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อศาสนา การศึกษา และสังคม ประจำปี 2566 ในโอกาสตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนการศึกษาวิจิตรพงศ์พันธุ์ ของ มหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำ อาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ และ นำนักศึกษา เข้าพบให้ข้อมูลแก่ คณะทำงานทุนฯ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนี

            โดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อศาสนา การศึกษา และสังคม ตั้งแต่ปี 2556 จำนวนเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็นจำนวนทุน 25 ทุนๆละ 20,000 บาท(สองหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ให้การช่วยเหลือต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และให้การสนับสนุนเพิ่มขึ้นทุกปี จนถึงปีปัจจุบัน ปี 2566 รวมระยะเวลา 11 ปี เป็นจำนวนเงินทุนทั้งสิ้น 9,400,000 บาท (เก้าล้านสี่แสนบาทถ้วน) เป็นจำนวนทุน 470 ทุน  ที่ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สำหรับปี 2566 นี้ ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นจำนวนทุน 50 ทุนๆละ 20,000 บาท/ปี เป็นทุนต่อเนื่องให้จนสำเร็จการศึกษา

          นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แสวงหาความร่วมมือ และสร้างภาคีเครือข่าย ที่ดำเนินงาน สนับสนุนทุนการศึกษา และสร้างโอกาส แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย มาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือ พัฒนา แก้ปัญหาและยกระดับ ด้านศาสนา การศึกษา และสังคม เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประเทศชาติและสังคมไทยให้อยู่ดี มีสุขต่อไป




SDG Hashtag : #SDG1

Tag อื่นๆ :