มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ทีมนักศึกษา ม.อุบลฯ ชนะประกวดคลิปวีดีโอ ระดับดี ศาสตร์พระราชา พระบิดาแห่งพลังงานไทย


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 30 มกราคม 2567 , 16:19:37     (อ่าน 730 ครั้ง)  ทีมนักศึกษา ม.อุบลฯ ชนะประกวดคลิปวีดีโอ ระดับดี

“ศาสตร์พระราชา พระบิดาแห่งพลังงานไทย”

---------------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ ทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่ นายอภิเดช  ใจเลิศ นางสาวเสาวภา  สืบสอน นางสาวสาวิตรี  พิภักดิ์ นางสาวชลธินี  บาลโสง นางสาวสระวะภา  ปางชาติ และ นางสาววชิรปาณี  แซ่เฮ้ง นักศึกษาชมรม Rubber Tech UBU และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันประกวดคลิปวีดีโอ ระดับดี เรื่อง “พลังแห่งพระปรีชาญาณ พลังงานทดแทนน้ำมันปิโตรเลียม” ภายใต้หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา พระบิดาแห่งพลังงานไทย” เนื่องในวันชาติไทย ประจำปี 2566 รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ  ประเสริฐศรี ดร.กรกนก  นวลตา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  นุ้ยหนู อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์เป็นที่ปรึกษา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสมใจ  วิเศษทักษิณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ นายสุเทพ  แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดโดย สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม (องค์กรเอกชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน) เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ โรงละครชั้น 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ

          สำหรับคลิปวิดีโอหัวข้อ “ศาสตร์พระราชา พระบิดาแห่งพลังงานไทย” ทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ชมรม Rubber Tech UBU และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์) สร้างสรรค์ขึ้นโดยมุ่งเน้นการทำคลิปวิดีโอเรื่อง “พลังแห่งพระปรีชาญาณ พลังงานทดแทนน้ำมันปิโตรเลียม” ในรูปแบบการบรรยายเสียงภาษาไทยและมี subtitle ภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อสารให้วัยเด็กและเยาวชน ตลอดจนชาวต่างชาติได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนน้ำมันปิโตรเลียมของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ที่ทรงมีพระราชดำริแสวงหาทรัพยากรพลังงานแหล่งใหม่เพื่อทดแทนน้ำมันปิโตรเลียมมาตั้งแต่ พ.ศ. 2504 ได้แก่ โครงการพระราชดำริพัฒนาไบโอดีเซล โดยสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อทำการทดลองผลิตน้ำมันไบโอดีเซลสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ดีเซล และโครงการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยให้ทดลองผลิตแอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิงในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา สำหรับนำแอลกอฮอล์มาผสมกับน้ำมันเบนซีนได้เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์และเป็นต้นแบบให้นำมาผลิตจำหน่ายเชิงพาณิชย์  เป็นต้น ด้วยพระอัจฉริยภาพด้านพลังงานของพระองค์ท่านที่สามารถนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทยให้ดีขึ้นได้อย่างทุกวันนี้ สมดังพระราชสมัญญา "พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย" อย่างแท้จริง   

          นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่สร้างชื่อเสียงคว้ารางวัล รางวัลการแข่งขันประกวดคลิปวีดีโอ ระดับดี เรื่อง “พลังแห่งพระปรีชาญาณ พลังงานทดแทนน้ำมันปิโตรเลียม” ภายใต้หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา พระบิดาแห่งพลังงานไทย” เนื่องในวันชาติไทย ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเวทีที่จัดขึ้นให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะความรู้ในการจัดทำคลิปวีดีโอเข้าร่วมการประกวด และเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับนักศึกษาและมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนและกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบโดยทั่วกัน

ติดตามชมคลิปวีดีโอได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=XT70Nh0MXLA

--------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ม.อุบลฯ
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :