มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ว่าที่บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ รุ่นที่ 25 กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ พร้อมก้าวสู่วิชาชีพเภสัชกรรม


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 29 มกราคม 2567 , 22:25:56     (อ่าน 269 ครั้ง)                 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะเภสัชศาสตร์ จัดพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 25 โครงการปัจฉิมนิเทศและกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพเภสัชกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธาน และ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรี ภาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวรายงาน โอกาสนี้ ภก.ปรีชา พันธุ์ติเวช อุปนายกสภาเภสัชกรรม และคณาจารย์ร่วมมอบมอบใบคำสัตย์ปฏิญาณ แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 6 จำนวน 93 คน  ซึ่งเป็นผู้จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 ทั้งนี้ มีนายพีรณัฐ  ถิ่นทวี ตัวแทนนักศึกษา นำนักศึกษากล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ และร่วมร้องเพลง มงคลนามเภสัชกรรม อย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัยคณะเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 

               ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวว่า พิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ นับเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์และสำคัญอย่างยิ่ง ต่อนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่จะสำเร็จการศึกษาจะได้ปฏิญาณตนด้วยความสมัครใจ เบื้องหน้าพระเจ้าใหญ่อินทรแปลง และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมี อธิการบดี ผู้แทนสภาเภสัชกรรม และคณาจารย์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ภายใต้ความสำนึกและตระหนัก ถึงความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ที่ได้รับมอบความไว้วางใจให้ เป็นผู้ดูแลสุขภาพ และสวัสดิภาพการใช้ยาของประชาชน ดำรงตนและประกอบวิชาชีพอย่างสุจริต ภายใต้จิตสำนึกในจริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม

               นอกจากนี้ นักศึกษาพึงหมั่นพัฒนาคุณลักษณะที่ดีภายในตน คือ คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม บัณฑิตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ควรต้องพัฒนา บุคลิกลักษณะที่ดี อันเป็นอัตลักษณ์3 ประการ คือ “สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม” การที่นักศึกษามีองค์ความรู้ที่ดีประกอบกับมีบุคลิกลักษณะที่ดีเหล่านี้ จะช่วยส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จในชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี คุณค่า และมีความสุข “บัณฑิตที่มีความรู้คู่กับความดีจึงจะเป็นบัณฑิตที่แท้” ที่สามารถ เกื้อกูลประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นได้อย่างแท้จริง ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านก้าวข้ามพ้น ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ไปสู่ความสำเร็จในอาชีพต่อไป

                                                                                    เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :