มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดพิธีมอบทุนและการจัดแสดงผลงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 (YSC2024)


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 18 มกราคม 2567 , 18:06:17     (อ่าน 373 ครั้ง)  ม.อุบลฯ จัดพิธีมอบทุนและการจัดแสดงผลงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

ครั้งที่ 26 (YSC2024)

---------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะวิทยาศาสตร์ ในนามศูนย์ประสานงานระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จัดโครงการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 Young Scientist Competition (YSC2024) จัดให้มีพิธีมอบทุนและการจัดแสดงผลงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 (YSC2024) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง  จุฑาเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน และมอบรางวัล ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี  หิรัญพงศ์สิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ในฐานะผู้ประสานงานโครงการการ YSC2024 กล่าวรายงาน โอกาสนี้ นางอติพร  สุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวแสดงความยินดี แก่นักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานที่ได้รับทุนสนับสนุนในการจัดทำโครงงาน นางสาวสุนทรีย์  กริชชัยศักดิ์ หัวหน้าโครงการ YSC2024 ให้เกียรติร่วมพิธีมอบทุนฯ ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี  หิรัญพงศ์สิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมเป็นศูนย์ประสานงานจัดโครงการ YSC มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 15 ปี ติดต่อกัน เพื่อส่งเสริมและคัดเลือกนักเรียนตัวแทนประเทศไทย เข้าประกวดในงาน Regeneron ISEF 2024 ซึ่งจัดขึ้นที่เมือง Los Angeles รัฐ California ณ Los Angeles Convention Center ระหว่างวันที่ 11 – 17 พฤษภาคม 2567 ประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับปีนี้ มีการส่งข้อเสนอโครงงานเข้าประกวดทั้งสิ้น จำนวน 254 โครงงานจากโรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งมีโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกและส่งรายงานขอรับทุนสนับสนุนรอบแรก เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการจัดทำโครงงาน 38 ทุน ทุนละ 3,000 บาท ได้แก่ ชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ 10 โครงงาน เคมี 5 โครงงาน ฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ 2 โครงงาน วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 โครงงาน วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 5 โครงงาน คณิตศาสตร์และสถิติ 1 โครงงาน วิทยาศาสตร์โลกและสิ่งแวดล้อม 4 โครงงาน วิศวกรรมศาสตร์ 2 โครงงาน และวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมการแพทย์ 5 โครงงาน

          สำหรับการจัดแสดงผลงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25 (YSC2023) ครั้งนี้ มีโครงงานและโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค และจะเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ 10 รางวัล ได้แก่ สาขาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ โครงงานการผลิตอาหารสำเร็จรูปซีเรียลบอลจากดักแด้ไหม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ และโครงงานการศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการเจริญเติบโตและลดอัตราการตายก่อนระยะผสมพันธุ์ของตั๊กแตนปาทังก้า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ โครงงานการศึกษาความสัมพันธ์ของพิกัดจุดตกกระทบของรังสีแสงที่ออกจากจุดกำเนิด กับเส้นสะท้อนและแกนx เมื่อกำหนดสมการเส้นสะท้อนความชันเป็นค่าลบต่างๆและรังสีแสงออกจากจุดกำเนิดด้วยมุมต่าง ๆ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สาขาเคมี โครงงานการศึกษาประสิทธิภาพในการกำจัดไข่ยุงลาย(Aedes)โดยการยับยั้งระยะเอ็มบริโอและการสลายไคทินด้วยน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้มโอเพื่อประยุกต์ใช้ในรูปแบบน้ำมันหยดที่ต้านการเกิดออกซิเดชัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโครงงานการพัฒนาเทคนิคตรวจวัดครีเอตินินโดยการเปลี่ยนสีบนกระดาษโอริกามิเพื่อวัดสภาวะการทำงานของไต โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สาขาฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ โครงงานการศึกษาการสร้างอุปกรณ์สะท้อนแสงพลาสติกที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับใช้ในงานสำรวจอวกาศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ โครงงานเครื่องแปรรูปขวดพลาสติกเป็นเส้น Filament สำหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมการแพทย์ โครงงานการพัฒนาเซ็นเซอร์กระดาษในการตรวจวัดไมโครอัลบูมินในน้ำปัสสาวะโดยใช้กระดาษ ไมโครฟลูอิดิกร่วมกับการวิเคราะห์โดยใช้ image processing เพื่อวินิจฉัยโรคไตเรื้อรังเบื้องต้น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สาขาวิทยาศาสตร์โลกและสิ่งแวดล้อม โครงงานการใช้เฟอร์โรฟลูอิดส์เพื่อลดปริมาณไมโครพลาสติกในแหล่งน้ำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย และสาขาวิศวกรรมศาสตร์ โครงงานกำแพงตลิ่งป้องกันน้ำแบบพ๊อปอัปอัติโนมัติ v.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ทั้งนี้ จากการแข่งขันยังมีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 18 โครงงาน และรางวัลเหรียญทอง 10 โครงงาน

 

ประมวลภาพกิจกรรม YSC2024 https://drive.google.com/drive/folders/1dPWJjXkdprUS6J-66l3dEdnm4OcwuKBe

------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :