มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ เจ้าภาพประชุมสมาคมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์ ยกระดับความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้ทัดเทียมนานาชาติ


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 18 มกราคม 2567 , 18:03:39     (อ่าน 443 ครั้ง)  คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ เจ้าภาพประชุมสมาคมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์

ยกระดับความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้ทัดเทียมนานาชาติ

--------------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะวิทยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาคมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง  จุฑาเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับ คณบดี ผู้แทนคณบดี และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม 80 คน จากสถาบันทั่วประเทศ รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์  ศงสะเสน  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานสมาคมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์ เป็นประธานดำเนินการประชุมตามวาระ โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย ณ โรงแรมทองแสงเฮอริเทจ โขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ 12 - 14 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

          ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า การประชุมสมาคมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567 ถือเป็นการประชุมสำคัญที่จัดขึ้น เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ และสร้างกำลังคนทางวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงให้กับประเทศ เพื่อยกระดับความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้ทัดเทียมระดับนานาชาติ การรวมตัวเป็นเครือข่ายที่ประชุมสมาคมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์ ก่อให้เกิดคุณค่าที่เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวาง  ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม โดยในการประชุมรับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. สมปอง  คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนา สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในรูปแบบ online หัวข้อ "Science career มองภาพในอนาคต ในมุมมองของแหล่งทุน" และ ดร.สัมพันธ์  ศิลปนาฎ รองประธาน บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในรูปแบบ onsite หัวข้อ “เตรียมนักศึกษาอย่างไรให้ได้งานทำก่อนเรียนจบ มุมมองจากภาคธุรกิจอุตสาหกรรมระดับโลก” ซึ่งวิทยากรทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

           นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าภาพจัดการประชุมยังจัดกิจกรรมสัมผัสเรียนรู้วัฒนธรรมอุบลราชธานี กิจกรรม เส้นทางฝ้าย Cotton Journeyและกิจกรรมมัดย้อมสีธรรมชาติ Indigo Tie-dryกิจกรรมเยี่ยมชมความงามของ “วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว” หรือ “วัดเรืองแสง” อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการจำลองสภาพแวดล้อมของวัดป่าหิมพานต์หรือเขาไกรลาศ บนยอดเขาจะสามารถมองเห็นพระอุโบสถสีปัดทอง ตั้งเด่นงดงามด้านหลังของอุโบสถจะเป็นงานจิตรกรรมเรืองแสงสีเขียวของต้นกัลปพฤกษ์ อยู่ด้านหลังของอุโบสถในเวลากลางคืนจะสวยงามมากสร้างความประทับใจให้แก่คณะผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

          นับเป็นความสำเร็จในการจัดการประชุมระดับประเทศ ในการร่วมขับเคลื่อนพัฒนาและยกระดับความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตและกำลังคนทางวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงตามทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของประเทศ การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ และการสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้า ด้านการวิจัยของประเทศ เป็นต้น

------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :