มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
นักวิจัย ม.อุบลฯ ขับเคลื่อนแผนรองรับสังคมสูงวัยฯ อย่างมีคุณภาพ ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในชุมชน


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 15 มกราคม 2567 , 17:55:46     (อ่าน 202 ครั้ง)                 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะรัฐศาสตร์ จัดเวทีเผยแพร่ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนากลไกและความร่วมมือระดับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยอย่างรอบด้าน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย และองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี สัณฐิติวณิชย์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ภายในงานนอกจากจะมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนระหว่าง ตัวแทนนักวิจัย ตัวแทนคณะทำงานในพื้นที่ปฏิบัติการตำบลบุ่งหวาย และตำบลหัวดอน และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสังคมสูงวัยในจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี สำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีแล้ว ยังมีการแสดงผลการปฏิบัติการในรูปแบบนิทรรศการ มีการนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงการมาเผยแพร่แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีมากกว่า 100 คน ได้รับชมและทดลองปฏิบัติ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี สัณฐิติวณิชย์  หัวหน้าโครงการวิจัยฯ กล่าวว่า โครงการวิจัยการพัฒนากลไกและความร่วมมือระดับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยอย่างรอบด้าน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย และองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับทุนวิจัยจาก มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)  มีเป้าหมายเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างพื้นที่ปฏิบัติการให้เป็นต้นแบบของการขับเคลื่อนสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นฐาน สอดรับกับนโยบายการขับเคลื่อนแผนรองรับสังคมสูงวัยฯ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ประกาศเดินหน้าขับเคลื่อนแผนงานดังกล่าว โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำงาน ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาควิชาการและภาคประชาชน  จึงมีการนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดและขยายผลต่อในเวทีปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อรองรับสังคมสูงวัยสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่องจังหวัดอุบลราชธานี  โดยความร่วมมือกับสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี และ มูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานีด้วย

คณะรัฐศาสตร์ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :