มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ มุ่งเสริมทักษะ น.ศ.สหกิจศึกษา ให้มีคุณภาพโดดเด่น สำหรับปฏิบัติงานในสถานประกอบการ


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 10 มกราคม 2567 , 15:54:32     (อ่าน 595 ครั้ง)  ม.อุบลฯ มุ่งเสริมทักษะ น.ศ.สหกิจศึกษา ให้มีคุณภาพโดดเด่น

 สำหรับปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

------------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยงานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบมาตรฐานสากล (ISO)” สำหรับปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ภายใต้“โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพิ่มทักษะสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2566 – 2567ให้แก่นักศึกษาสหกิจศึกษาเพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพโดยมี นายศักดิ์สิทธิ์  บานชื่นวิจิตร ที่ปรึกษาระบบมาตรฐานสากล ISO9001:2015 และ  ISO14001:2015 บริษัท คิวแอนด์เอ ควอลิตี้แอนด์แคลิเบรชั่น จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เสริมสร้างความรู้ ทักษะ ความสามารถของนักศึกษาสหกิจศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน เมื่อวันที่ 6 – 7 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 5101 อาคารเรียนรวม 5มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          สำหรับการจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพิ่มทักษะสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาที่จัดขึ้นเป็น ครั้งที่ 3 ทั้งนี้ มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนากำลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีเป้าประสงค์ที่จะให้บัณฑิตมีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพพร้อมทำงานและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยกำหนดที่จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบมาตรฐานสากล (ISO)ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน และเทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอต่อไปตามลำดับ เพื่อพัฒนานักศึกษาสหกิจศึกษาได้มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ องค์ความรู้และมีทักษะปฏิบัติด้านสหกิจศึกษา สหกิจศึกษาสู่ความสำเร็จทางอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน กฎหมายกับการทำงาน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน เทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอ การใช้โปรแกรม Microsoft Office การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา และสามารถประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานสหกิจศึกษา และต่อยอดแนวคิดการพัฒนาชิ้นงาน/โครงงาน Project การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษาในอนาคต

          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความพร้อมในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา และมีความพร้อมตรงความต้องการของตลาดแรงงาน สู่โลกแห่งการทำงานจริงและเป็นบัณฑิตที่ “รู้จักตน รู้จักคน และรู้จักงาน” สามารถปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับและตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ภายใต้ปรัชญาและวัตถุประสงค์สหกิจศึกษา “มุ่งพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่โลกของการทำงานจริง Real world Experience”

-------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ ภาพ งานมาตรฐานฯ ม.อุบลฯ
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :