มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
น.ศ.ม.อุบลฯ เข้าเฝ้าฯสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา รับพระราชทานทุนการศึกษา มูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 10 มกราคม 2567 , 11:18:21     (อ่าน 305 ครั้ง)             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย นางสาวสวรส อินทรักษา นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาการออกแบบนวัตศิลป์) คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ได้รับการคัดเลือก เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา  รับพระราชทานทุนการศึกษา (โครงการทุนรางวัลเรียนดี มูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์) โดยมี นิสิต นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความสามารถทางศิลปะสูง เข้ารับพระราชทานรางวัลเรียนดี จำนวน 11 คน ณ วังศุโขทัย เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

          "ทุนเรียนดี มูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์" โดย มูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ได้ดำเนินการตามพระประสงค์ ในการส่งเสริมศิลปะแขนงต่าง ๆ และสนับสนุนบุคคลที่มีทักษะด้านศิลปะ เพื่อให้มีการพัฒนาและเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะ ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และสังคม โดยคัดเลือกนิสิต นักศึกษาทางศิลปะ จากสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนทางศิลปะในระดับปริญญาตรี ด้านศิลปะสาขาต่าง ๆ โดยผลงานของนิสิต-นักศึกษาที่ได้รับทุนพระราชทาน จะต้องมีความสวยงาม สร้างสรรค์ สื่อสารแนวคิดในการพัฒนาผลงาน มีการจัดองค์ประกอบศิลป์ แสดงให้เห็นถึงทักษะทางศิลปะ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายโดย นางสาวสวรส อินทรักษา นักศึกษา คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ได้รับการคัดเลือก เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานทุนการศึกษาครั้งนี้

             นางสาวสวรส อินทรักษา  ปัจจุบันกำลังศึกษา ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาการออกแบบนวัตศิลป์) คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  เป็นผู้มีผลการเรียนดี มีผลงานสร้างสรรค์ ด้านการออกแบบจนได้รับรางวัลการประกวดกิจกรรมระดับชาติมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ  ผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ครกหินเพื่อการขนส่ง  ได้รับรางวัล ThaiStar Packaging Award 2023 (การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย 2566) โดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศ รางวัลพิเศษการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และ รางวัลชมเชย รางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ในประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สำหรับสินค้าทั่วไป (Student -Transportation Package (Prototype) ซึ่งมี อาจารย์เทพิญ แก้ววรสูตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

              นับเป็นอีกหนึ่งผลการดำเนินงานของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ตอบโจทย์พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ด้านการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์แก่สังคม สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่สามารถประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสังคม ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศต่อไป

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :