มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมแสดงความยินดีนักศึกษา/บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 9 มกราคม 2567 , 18:49:20     (อ่าน 637 ครั้ง)  ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมแสดงความยินดี

นักศึกษา/บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับนักศึกษา/บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมแสดงความยินดีชื่นชมในความสำเร็จของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ อธิการบดีได้กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาท พร้อมมอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งร่วมชื่นชมความสำเร็จที่นักศึกษาและอาจารย์เสียสละเวลา อดทน มุ่งมั่น ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการฝึกฝนจนประสบความสำเร็จ และได้รับรางวัลสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยจนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน พร้อมทั้งบันทึกภาพเป็นที่ระลึก เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี

          สำหรับการจัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับนักศึกษา/บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยครั้งนี้ มีนักศึกษา/บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ดังนี้

          คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ดร.สิทธิชัย  สมานชาติ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน สมาคมส่งเสริมและพัฒนาหัตถกรรมอาเซียน (President of AHPADA 2024-2025) จากสมาคมส่งเสริมและพัฒนาหัตถกรรมอาเซียน (ASEAN Handicraft Promotion and Development Association/ AHPADA

          นางสาวสวรส  อินทรักษา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบนวัตศิลป์ ได้รับรางวัลที่ 2รางวัลพิเศษการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรางวัลชมเชย รางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐานในประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สำหรับสินค้าทั่วไป (Student -Transportation Package (Prototype) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI)  โครงการ ThaiStar Packaging Award 2023 (การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย 2566)

          นางสาวกัญญารัตน์  อินานันท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดิจิทัลอาร์ตและการออกแบบ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ โครงการประกวดผลงานศิลปะ “ลดเค็ม ลดโรค” ประเภทสื่อสร้างสรรค์ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมโรตไตแห่งประเทศไทยในการประกวดผลงานสื่อสารด้านศิลปะ ภายใต้หัวข้อ “ลดเค็ม ลดโรค” ในงาน “ครบรอบ 10 ปี ลดเค็ม ลดโรคเค็มน้อย อร่อยได้”

          สำนักงานพัฒนานักศึกษา ได้แก่   การแข่งขันฟุตซอลรายการ IMANE Invitation Northeast University 2023

           ทีมฟุตซอลสมาชิกในทีม ประกอบด้วย นายวิชรศักดิ์  ส่องแสง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์ นายกันตวิชญ์  กิ่งนอก นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะรัฐศาสตร์ นายธวัชชัย  โสดาภักดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นายอนุสรณ์  มะณีย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ นายศุภกฤต  ชูรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ นายณัฐวุฒิ  ขอหน่วยกลาง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นายจิระโชติ  ยะริรมย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นายภานุวัตร  กิ่งนอก นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ นายศุภสัณห์  สุพรม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ นายยศภัทร  พันธุระ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ นายพรหมพิริยะ  ขันติวงษ์ โดยมี นายศราวุฒิ  โภคา เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอน โดย บริษัทไอมาเน่ไทแลนด์ จำกัด ส่งเสริมพัฒนาทักษะนักกีฬาฟุตซอลและส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ จัดการแข่งขันเมื่อวันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

           รางวัลชนะเลิศประเภทพิธีการและรางวัลชนะเลิศประเภทสร้างสรรค์ ได้แก่ นางสาวนฑมล  ถามะพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศิลปะศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท พิธีการนางสาววิภาวดี  สุวพงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท พิธีการ นางสาวเสาวณิต  แก่นมั้น นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภท พิธีการ และ นายภูมินทร์  อุดมศิลป์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทสร้างสรรค์จากโครงการ UBU MC 2023 Learn and show จัดโดย สำนักงานพัฒนานักศึกษา เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัย และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาบุคลิกภาพและแสดงความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

          คณะพยาบาลศาสตร์ ได้แก่ รางวัลที่ 1 รางวัลนวัตกรรมดีเด่นแห่งปี (ระดับองค์กร) จากผลงาน“การพัฒนาแอปพลิเคชันความรู้ภาวะฉุกเฉินจากโรคเบาหวานสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน” สมาชิกในทีม ประกอบด้วย นางสาวรวิภา  สอนหอม นายพงศ์พสิน  ศรีเพชร นางสาวพรชิตตา  สุขานนท์ นางสาวชญาภรณ์ รุ่งเรือง และ นางสาวกนกกร  พวงจันทร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมลักษณ์  เทพสุริยานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

          รางวัลที่ 2 รางวัลนวัตกรรมดีเด่นแห่งปี (ระดับองค์กร) จากผลงานการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อเสริมสร้างความรู้สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเรื่อง“กัญชาและปัญหาทางจิตเวชที่เกิดจากการใช้กัญชา” สมาชิกในทีม ประกอบด้วย นางสาวณัฐฐา  วงศ์ทวี นางสาวสุภลักษณ์  โสรส นางสาวสุธาสินี  ศรีใหญ่ นางสาวสุภาพร  สายเพชร และนางสาววิลาศิณีย์  วงศ์ศรีทา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษร  สายธนู เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

          รางวัลที่ 3 รางวัลจิตอาสาเพื่อสังคมไทย (แบบบุคคล) ได้แก่ นางสาวนพมาศ  ชาติงูเหลือม จัดโดยมูลนิธิสังคมไทย ภายใต้โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน     

          นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย ที่นักศึกษา/บุคลากรได้สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนและเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติในอนาคตต่อไป

ประมวลภาพกิจกรรมแสดงความยินดี https://drive.google.com/drive/folders/1etZlqujn69Q2ysU0_KLksk8Y836otM_y

--------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :