มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดอบรมเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อจัดการความรู้ เสริมทักษะพัฒนาความก้าวหน้าพนักงานมหาวิทยาลัย


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 8 มกราคม 2567 , 17:27:23     (อ่าน 252 ครั้ง)               สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อจัดการความรู้" เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในการพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานสำหรับการจัดการ ความรู้ขององค์กรและใช้เป็นผลงานเพื่อเสนอขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธานในพิธี และ ดร.จิรศักดิ์ บางท่าไม้ ประธานสภาอาจารย์ กล่าวรายงาน นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ปขมท. และ นายปภาณภณ ปภังกรภูรินท์ ผู้อำนวยการกองอำนวยการบริหารงาน คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นวิทยากร มีบุคลากรสังกัดคณะ/หน่วยงาน เข้ารับการอบรม จำนวน 144 คน ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2567ที่ผ่านมา

            ดร.จิรศักดิ์ บางท่าไม้ ประธานสภาอาจารย์ กล่าวว่า สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความก้าวหน้าพนักงานในสายอาชีพ (Career Development) เป็นกิจกรรมในการเปิดโอกาสให้พนักงานเติบโต และก้าวหน้าในสายอาชีพ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน ควบคู่ไปกับการทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร สำหรับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา แต่ประเภทตำแหน่ง เมื่อผู้นั้นได้สั่งสมประสบการณ์และผลงานจนแสดงให้เห็นว่ามีศักยภาพเหมาะสมที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นแล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวนการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด โดยวิธีการประเมินหนึ่งที่วัดความชำนาญการหรือความชำนาญงานของผู้ปฏิบัติงาน คือ การประเมินจากคู่มือปฏิบัติงานที่อธิบายขั้นตอนใน กระบวนการปฏิบัติงานในรูปแบบ work flow chart อันเปรียบเสมือนเส้นทางการทำงานที่ผู้เขียนได้มีการพัฒนาและ ปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพ มีรวบรวมและเรียบเรียงนำเสนอกฎหมาย กฎ ระเบียบภายใน มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน แนวคิด ทฤษฎี หรือองค์ความรู้ทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ในการทำงานไว้อย่างเป็นระบบต่อไป

                                                                           เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :