มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมการสื่อสารองค์กรจากนโยบายผู้บริหารลงสู่การปฏิบัติ ม่วนคัก ฮัก ม.อุบลฯ


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 6 มกราคม 2567 , 21:31:42     (อ่าน 611 ครั้ง)  ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมการสื่อสารองค์กรจากนโยบายผู้บริหารลงสู่การปฏิบัติ

“ม่วนคัก ฮัก ม.อุบลฯ”

------------------------------

           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ คณะ วิทยาลัย สำนัก และหน่วยงานภายใน จัดกิจกรรมการสื่อสารองค์กรจากนโยบายผู้บริหารลงสู่การปฏิบัติ เนื่องในโอกาสปีใหม่ พ.ศ. 2567 “ม่วนคัก...ฮัก ม.อุบลฯ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยณัฐ  สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อสื่อสารนโยบาย ทิศทาง และผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสู่ประชาคม เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สู่การเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม” ตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ผ่านกิจกรรมสัมพันธ์ การประกวดขบวนพาเหรดของคณะ สำนัก และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่สะท้อนถึงการร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่ความสำเร็จ กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์กระชับมิตร ระหว่างผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กิจกรรมจับสลากส่งมอบความสุขให้บุคลากรมหาวิทยาลัย พร้อมชมการแสดงดนตรี โดยคณาจารย์และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ และรับประทานอาหารร่วมกัน เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการสื่อสารองค์กรจากนโยบายผู้บริหารลงสู่ปฏิบัติ พ.ศ. 2567 เป็นกิจกรรมผู้บริหารพบประประชาคม พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและถ่ายทอดนโยบายแผนและถ่ายทอดนโยบายแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2566-2570) และเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากร  โดยกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ การจับสลากส่งมอบความสุข การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การประกวดขบวนพาเหรด ม่วนคัก...ฮัก ม.อุบลฯ จากคณะ วิทยาลัย สำนัก และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยโดยแบ่งบุคลากรออกเป็น 5 สี ได้แก่ สีแดง ประกอบด้วย บุคลากรคณะศิลปะศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ สีฟ้า ประกอบด้วย บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ โรงแรมยูเพลส วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะบริหารศาสตร์ สีเหลือง ประกอบด้วย บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สำนักวิทยบริการ และสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สีเขียว ประกอบด้วย บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักงานอธิการบดี และคณะวิทยาศาสตร์ สีส้ม ประกอบด้วย บุคลากรคณะรัฐศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยผลการประกวดขบวนพาเหรดปรากฏว่า ขบวนพาเหรดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ขบวนพาเหรดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และขบวนพาเหรดสำนักวิทยบริการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 สร้างความสนุกสนานและประทับใจให้แก่บุคลากรที่มาร่วมกิจกรรมโดยทั่วกัน

-------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :