มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ อันดับที่ 20 ของประเทศ อันดับ 307 ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (UI Green Metric World University Ranking 2023)


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 3 มกราคม 2567 , 10:04:35     (อ่าน 587 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการจัดอันดับที่ 20 ของประเทศและอันดับที่ 307 ของโลกจากมหาวิทยาลัย 1,183 แห่งทั่วโลก ที่เข้าร่วมจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ประจำปี พ.ศ.2566 (UI Green Metric World University Ranking 2023) ที่จัดโดย University of Indonesia (UI) ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งได้ประกาศผลเมื่อวันที่ 5  ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา  โดยพิจารณาจากเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับผลคะแนนรวมที่ 7,250 คะแนน พร้อมก้าวสู่สถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนัดกิจ ชารีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้สมัครเข้าร่วมการจัดอันดับเมื่อปี 2563 เป็นต้นมา เพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยสู่สถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปีแรกได้รับผลคะแนนประเมิน 5,400 คะแนนจาก 10,000 คะแนน โดยพิจารณาจากเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน ได้แก่ สถานที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน (Setting & Infrastructure) พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Energy & Climate Change) ของเสีย (Waste) น้ำ (Water) การขนส่ง (Transportation) และการศึกษา/การวิจัย (Education& Research) ทั้งนี้ผลการประเมินในแต่ละด้านเป็นที่น่าพอใจ โดยในปี 2564 และ 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับผลคะแนนรวมที่เพิ่มขึ้นจากปีแรก 13.89 และ 28.70 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ และล่าสุด ในปี 2566 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับผลคะแนนรวมที่ 7,250 คะแนนหรือเพิ่มขึ้น 34.26 เปอร์เซ็นต์ ทำให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 20 ของประเทศ และอันดับที่ 307 ของโลก จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกประจำปี 2566(UI Green Metric World University Ranking 2023)โดยมี Wageningen University & Researchประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้รับการจัดอันดับที่ 1 ของโลกด้วยผลคะแนนรวม 9,500 คะแนน

          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีเป้าหมายในการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่ของการพัฒนามหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 6 มหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าประสงค์ที่สำคัญ 4 ประการ ประกอบด้วย

         1. มีภูมิทัศน์ที่สวยงามอย่างมีอัตลักษณ์ รวมทั้งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีบรรยากาศทางวิชาการ
         2. มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
         3. มีความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
         4. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน และปลอดจากอบายมุข

                                                                      เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์  / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :