มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ อบรมเพิ่มทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษา มุ่งพัฒนาบัณฑิตสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 26 ธันวาคม 2566 , 11:40:07     (อ่าน 646 ครั้ง)  ม.อุบลฯ อบรมเพิ่มทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษา

มุ่งพัฒนาบัณฑิตสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ

------------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม Microsoft Office” ภายใต้ “โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพิ่มทักษะสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2566 – 2567 ให้แก่นักศึกษาสหกิจศึกษาเพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพโดยมี นางสาววาสนา  สะอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ และ นายณัฐพล  มารุตะพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นวิทยากร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เสริมสร้างความรู้ ทักษะ ความสามารถของนักศึกษาสหกิจศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

          ดร.อนุสรณ์  บรรเทิง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศทางการศึกษา กล่าวว่า โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพิ่มทักษะสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2 มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนากำลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีเป้าประสงค์ที่จะให้บัณฑิตมีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพพร้อมทำงานและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยกำหนดที่จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบมาตรฐานสากล (ISO)ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน และเทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอต่อไปตามลำดับ เพื่อพัฒนานักศึกษาสหกิจศึกษาได้มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ องค์ความรู้และมีทักษะปฏิบัติด้านสหกิจศึกษา สหกิจศึกษาสู่ความสำเร็จทางอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน กฎหมายกับการทำงาน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน เทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอ การใช้โปรแกรม Microsoft Office การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา และสามารถประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานสหกิจศึกษา และต่อยอดแนวคิดการพัฒนาชิ้นงาน/โครงงาน Project การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษาในอนาคต

          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความพร้อมในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา และมีความพร้อมตรงความต้องการของตลาดแรงงาน สู่โลกแห่งการทำงานจริงและเป็นบัณฑิตที่ “รู้จักตน รู้จักคน และรู้จักงาน” สามารถปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับและตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ภายใต้ปรัชญาและวัตถุประสงค์สหกิจศึกษา “มุ่งพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่โลกของการทำงานจริง Real world Experience”

-------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ข่าว/ภาพ งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตรฯ
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :