มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการเทียบตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


โพสต์โดย : นางสาวกาญจนา สาธร     วันที่ 6 ธันวาคม 2566 , 10:17:26     (อ่าน 367 ครั้ง)             สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 10/๒๕๖6วาระพิเศษ (ลับ) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 มีมติอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 1 ราย คือ นางสุวิมล โพธิ์กลิ่น  สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์ ได้รับการเทียบตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ซึ่งเป็นวันที่งานบริหารงานบุคคลของคณะศิลปศาสตร์ได้รับเรื่อง
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :