มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ เสริมทักษะ น.ศ.สหกิจศึกษา มุ่งพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่โลกของการทำงานจริง Real world Experience


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 5 ธันวาคม 2566 , 11:03:35     (อ่าน 682 ครั้ง)  ม.อุบลฯ เสริมทักษะ น.ศ.สหกิจศึกษา

 “มุ่งพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่โลกของการทำงานจริง Real world Experience”

------------------------------------

           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพิ่มทักษะสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 – 2567” เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสหกิจศึกษา ก่อนจะปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เสริมสร้างความรู้ ทักษะ ความสามารถของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมี ดร.อนุสรณ์  บรรเทิง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศทางการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมรับฟังการบรรยายจากวิทยากรจากภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวันฉาย  โพธิ์หอม อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์  นายพัสกร  ทองโกฎิ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด เครือเบทาโกร บรรยายหัวข้อ “สหกิจศึกษาสู่ความสำเร็จทางอาชีพ” นางสาววรารัตน์  บุญแฝง อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการโรงแรมและการบริการการ คณะบริหารศาสตร์ บรรยายหัวข้อ “พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน” และ ดร.นิติลักษณ์  แก้วจันดี คณบดีคณะนิติศาสตร์ บรรยายหัวข้อ “กฎหมายกับการทำงาน” มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 300คนณ อาคารเรียนรวม 5 เมื่อวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

          ดร.อนุสรณ์  บรรเทิง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศทางการศึกษา กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อพัฒนานักศึกษาสหกิจศึกษาได้มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ องค์ความรู้และมีทักษะปฏิบัติด้านสหกิจศึกษา สหกิจศึกษาสู่ความสำเร็จทางอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน กฎหมายกับการทำงาน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน เทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอ การใช้โปรแกรม Microsoft Office ระบบมาตรฐานสากล (ISO) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา และสามารถประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานสหกิจศึกษา และต่อยอดแนวคิดการพัฒนาชิ้นงาน/โครงงาน Project การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษาในอนาคต

           ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษาในแต่ละหลักสูตร โดยกำหนดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ และต้องผ่านการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 6 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บริหารศาสตร์ และคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวม 21 หลักสูตร ร่วมกับสถานประกอบการในประเทศ 173 แห่ง สถานประกอบการต่างประเทศ 10 แห่ง และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พร้อมทั้งกำหนดให้มีการปฐมนิเทศและมีกิจกรรมที่หลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนจะปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเป็นการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ความสามารถของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

           ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความพร้อมในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา โดยระบบและกลไกลที่สำคัญของกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกดำเนินการร่วมกัน มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความพร้อมในการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ และมีความพร้อมตรงความต้องการของตลาดแรงงาน สู่โลกแห่งการทำงานจริงและเป็นบัณฑิตที่ “รู้จักตน รู้จักคน และรู้จักงาน” สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนากำลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับและตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ภายใต้ปรัชญาและวัตถุประสงค์สหกิจศึกษา “มุ่งพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่โลกของการทำงานจริง Real world Experience”

--------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :