มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จับมือ 12 รพ. ยกระดับการศึกษาและวิจัย สนับสนุนแหล่งฝึกปฏิบัติงานทางการพยาบาล ตามเกณฑ์มาตรฐานสภาวิชาชีพ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 2 ธันวาคม 2566 , 03:34:50     (อ่าน 342 ครั้ง)                มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการพยาบาล”ร่วมกับ โรงพยาบาล 12 แห่ง  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมกล่าวต้อนรับผู้บริหารโรงพยาบาล ซึ่งมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมบอลรูม C โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวถึง การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับโรงพยาบาลต่างๆ 12 แห่ง โดยมีการพัฒนาบุคลากร ระบบ และกลไก ทางการพยาบาลเพื่อการดูแลผู้ป่วย เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดูแลผู้ป่วยและวิชาชีพการพยาบาล รวมถึงการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างนักวิชาการและบุคลากรวิชาชีพด้านการพยาบาล ในด้านการฝึกปฏิบัติงาน การอบรมหลักสูตรระยะสั้น และการประชุมวิชาการ ตลอดจนการพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานทางการพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์สภาวิชาชีพกำหนด และรองรับการฝึกทักษะทางวิชาชีพแก่นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          สำหรับโรงพยาบาลที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 12 แห่ง ประกอบด้วย  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  โรงพยาบาลศรีสะเกษ  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม  โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี  โรงพยาบาลวารินชำราบ  โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  โรงพยาบาลตระการพืชผล  โรงพยาบาลเขมราฐ  โรงพยาบาลสำโรง  โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์  โรงพยาบาลเขื่องใน และโรงพยาบาลสกลนคร ทั้งนี้ การลงนาม มีผู้อำนวยการโรงพยาบาล 12 แห่ง เป็นผู้ลงนามพร้อมพยาน  ส่วนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นผู้ลงนาม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ลงนามในส่วนของพยาน

            นับเป็นการเริ่มต้นเครือข่ายด้านสุขภาพ ด้านการวิจัย บริการวิชาการทางด้านการพยาบาล สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน สังคมและประเทศชาติ ตามพันธกิจของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยครั้งนี้

                                                          เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ / ข่าว

                                                          สรายุทธ  ดวงตา  นักประชาสัมพันธ์ / ภาพ
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :