มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ หนุน...การพัฒนาสถาบันตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567 - 2570


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 , 16:21:16     (อ่าน 519 ครั้ง)  ม.อุบลฯ หนุน...การพัฒนาสถาบันตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567 – 2570

------------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุลราชธานี โดย กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสถาบันตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” ฉบับปี 2567 – 2570ให้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานสถาบันการศึกษา ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านประกันคุณภาพการศึกษา และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้ารับการอบรมจำนวนมาก ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์  สุขประเสริฐ TQA Assessor/ EdPEx Assessor, อนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของ สปอว. และ รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  มุ่งวัฒนา TQA Assessor/ EdPEx Assessor, อนุกรรมการด้านเทคนิคเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นวิทยากร โดยมี ดร.ฐิติเดช  ลือตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร กล่าวความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เลิศและรู้จักเครื่องมือในการจัดการกระบวนการ สามารถประยุกต์ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศในการพัฒนาองค์กร สามารถเขียนโครงร่างองค์กรได้ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติและเสนอแนะการแก้ไขปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567 – 2570 ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมยูเพลส   

          ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีการปรับปรุงเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2567 – 2570 ซึ่งได้ปรับปรุงมาจากเกณฑ์ Education Criteria for Performance Excellence ฉบับปี 2023 – 2024 ของ Malcome Baldrige เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ มีความทันสมัย รองรับบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง สำหรับใช้ในการดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปรับปรุงใหม่ มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพองค์กรทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสถาบันตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567 – 2570” ขึ้น โดยกำหนดเนื้อหาในการอบรมครั้งนี้ จากสภาพแวดล้อมการศึกษาของประเทศไทย ว่าด้วยภาพรวมเกณฑ์การศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ การจัดโครงร่างองค์กร เครื่องมือสำหรับการจัดทำกระบวนการหมวด 3 ลูกค้า และผลลัพธ์หมวด 7.2 ผลการดำเนินงานที่มุ่งผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น เครื่องมือสำหรับการจัดทำกระบวนการหมวด 2 กลยุทธ์ เครื่องมือสำหรับการจัดการกระบวนการหมวด 5 บุคลากรและผลลัพธ์หมวด 7.3 เครื่องมือสำหรับการจัดทำกระบวนการหมวด 6 ระบบปฏิบัติการและผลลัพธ์หมวด 7.1 เครื่องมือสำหรับการจัดการกระบวนการหมวด 1 การนำองค์กรและผลลัพธ์หมวด 7.4  เครื่องมือสำหรับการจัดทำกระบวนการหมวด 4 การวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู้และผลลัพธ์หมวด 7.5 เครื่องมือสำหรับการจัดการกระบวนการหมวด 1 การนำองค์กรและผลลัพธ์หมวด 7.4 แนวทางการประเมินตนเอง และการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรจากผลการประเมินตนเอง ซึ่งการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายการขับเคลื่อนคณะและมหาวิทยาลัยสู่ EdPEx 200 และ EdPEx 300 ในอนาคตต่อไป

------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :