มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดกิจกรรม OCN Show and Share 2023 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยี ขับเคลื่อนสู่การเป็น Smart University


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 , 14:35:33     (อ่าน 480 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดกิจกรรม OCN Show and Share 2023 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิพงศ์ สุริยา ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

         ภายในงานจัดให้มีการบรรยายพิเศษและการฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศมาใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อการเป็น Smart University ต่อไปเช่นหัวข้อUBU Digital Signature และการใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆของมหาวิทยาลัย การลงนามเอกสาร ด้วย Digital Signature ใน DMS และ E-documentการพัฒนารูปแบบการนำเสนอใหม่ โดยการใช้ Metaverseการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยวิธี Single Sign-On ผ่าน UBU Portal การเฝ้าติดตามเครื่องแม่ข่าย (Monitoring) ด้วย Prometheus และ Grafanaการใช้งาน Generative AI เพื่อการประยุกต์ใช้งานต่าง ๆAppsheet การสร้างแอปพลิเคชันจากระบบงานของตนเองโดยไม่ใช้โค้ด

        ทั้งนี้ กิจกรรม OCN Show and Share 2023 นั้น ได้ดำเนินโครงการ ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนซึ่งมีเป้าประสงค์สำคัญในการขับเคลื่อนสู่การเป็น Smart University การดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ดังกล่าว โดยได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ต ระบบสารสนเทศ และ Digital Platform มาใช้ในด้านการบริหารจัดการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการจัดการเรียน การสอน เพื่อส่งการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ UBU Digital ID และ UBU Signature ระบบบูรณาการสารสนเทศแบบรวมศูนย์ (UBU Portal) และการเข้าถึงด้วยวิธี Single Sign-On ระบบรับสมัครงานออนไลน์ที่มีการเข้าถึงด้วย ThaiD เป็นต้น
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :