มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยื่นความประสงค์ขอผ่อนผันฯ ทหาร ประจำปีพุทธศักราช 2567


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 , 17:08:35     (อ่าน 796 ครั้ง)  นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ยื่นความประสงค์ขอผ่อนผันฯ ทหาร ประจำปีพุทธศักราช 2567

 ---------------------------------

          สำนักงานพัฒนานักศึกษา โดย งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา แจ้งนักศึกษาที่มีความประสงค์ต้องการขอผ่อนผันฯ ทหาร ประจำปีพุทธศักราช 2567 และนักศึกษาที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์หรือผู้ที่เกิดในปี พ.ศ.2546(เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2546) และไม่ได้เป็นผู้สำเร็จนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และอายุไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์ ให้ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โดยนำเอกสารหลักฐาน ดังนี้

1. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหารฯ (แบบ สด.35)  1  ฉบับ

2. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9)  1  ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  1  ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่มีชื่อนักศึกษาปรากฏอยู่)  1  ฉบับ

5. สำเนาใบรับรองการเป็นนักศึกษา (ขอที่งานทะเบียนฯ)  1  ฉบับ

6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล (ถ้ามี)  1  ฉบับ

          จากนั้น ให้นักศึกษาลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ ก่อนสแกนเอกสารทั้งหมด และอัพโหลดผ่าน ลิ้งค์ http://grace.ubu.ac.th เพื่อทำการยื่นเรื่องขอรับการผ่อนผันฯ

          หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่... งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี 1 (หลังเก่า) โทรศัพท์ 045 – 353012 หรือ E-mail : adinthso@gmail.com  
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :