มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดประชุมนักวิจัยที่ได้รับงบประมาณ ปีงบประมาณ 2567 และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 , 15:44:37     (อ่าน 781 ครั้ง)  ม.อุบลฯ จัดประชุมนักวิจัยที่ได้รับงบประมาณ ปีงบประมาณ 2567

และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

----------------------------------

               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จัดประชุมนักวิจัยที่ได้รับงบประมาณ ปีงบประมาณ 2567 และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธานมอบช่อดอกไม้และกล่าวแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง  จุฑาเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวรายงานและแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนงานมูลฐานปีงบประมาณ 2567 และร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลและตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรา  สิงห์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานการวิจัย และคณาจารย์พร้อมบุคลากรร่วมแสดงความยินดี และภายในงานจัดให้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการวิจัยงบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund-FF) ปีงบประมาณ 2567 โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง  จุฑาเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม จากนั้นเป็นการให้คำปรึกษาการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ National Research and Innovation Information System (NRIIS) โดย นางสาวนาวินี  สุตัญตั้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และ นางสาวปัญจีรา  ศุภดล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ณ ชั้น 3 ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี 2

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกันนักวิจัยที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2 รางวัล ได้แก่

          1. รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลงานวิจัยเรื่อง "นาโนคอมโพลิตชนิดใหม่ที่มีพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุลสำหรับการตรวจวัดสารชี้วัดทางชีวภาพที่สำคัญแบบจำเพาะเจาะจงและสภาพไวสูงด้วยเทคนิคไฟฟ้าเคมี" โดยนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย

          1) รองศาสตราจารย์ ดร.มะลิวรรณ  อมตธงไชย

          2) นางสาวนงค์เยาว์  นนทวงษ์

          3) รองศาสตราจารย์ ดร.ปุริม  จารุจำรัส

          4) รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ  นาคะปรีชา

          5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนอ  ชัยรัมย์

          6) รองศาสตราจารย์ ดร.สุธิชา  จันทะ

          7) ดร.จันทร์เพ็ญ  ครุวรรณ์

          2. รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี สาขาสังคมวิทยา วิทยานิพนธ์เรื่อง "ครอบครัวข้ามแดนและการประกอบสร้างความเป็นพลเมืองเชิงซ้อนจากข้างล่างในชุมชนชายแดนไทย-ลาว" โดย ดร.พลวิเชียร ภูกองไชย สังกัดคณะศิลปศาสตร์ สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ที่ปรึกษาหลักคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ลาภานันท์

          และขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น ได้แก่

          ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาเคมีวิเคราะห์ 1 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ปุริม จารุจำรัส สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

          สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีมติเห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 และอนุมัติแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการเสนอเรื่องโปรดเกล้าฯ

          ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ 5 ท่าน ได้แก่

          1. รองศาสตราจารย์รัตนา  เล็กสมบูรณ์ สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

          2. รองศาสตราจารย์จารุวรรณ์  วงบุตดี สาขาวิชาสรีรวิทยา สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

          3. รองศาสตราจารย์ชัยวุฒิ  วัดจัง สาขาวิชาวิทยาการพอลิเมอร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

          4. รองศาสตราจารย์วรนันท์  รังสิมาวงศ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

          5. รองศาสตราจารย์สุรีวัลย์  ดวงจิตต์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

          และตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 ท่าน ได้แก่

          1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณิการ์  ซาเหลา สาขาวิชาสังกัดวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

          2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร  คำโฮม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สังกัดคณะบริหารศาสตร์

          3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์  เจียรพสุอนันต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

          4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร  หล่อเรืองศิลป์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

          5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์  ภุชงควาริน สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีอนุสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

          6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิคม  เทียนทอง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดคณะศิลปศาสตร์

          7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุฬดี  กิตติวรเวช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

          8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา  ทองแก้ว สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

ประมวลภาพประชุมนักวิจัยและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีhttps://drive.google.com/drive/folders/1tGFDtgzkZGkXVSRgET3PGJwoMa4PrSYL

--------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :