มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ พัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียน รร.กระแชงวิทยา


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 12 สิงหาคม 2566 , 12:07:27     (อ่าน 552 ครั้ง)  คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ

พัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียน รร.กระแชงวิทยา

---------------------------------

           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่บริการวิชาการโรงเรียนกระแชงวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมที่ 7 “การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” ภายใต้โครงการ “พัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี นายราม  โสวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา พร้อมคณะครู บุคลากร และนักเรียน ต้อนรับวิทยากรนำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชวิน  นามมั่น หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ผู้รับผิดชอบกิจกรรมที่ 7 ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพ พร้อมนักศึกษาช่วยงานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่จัดกิจกรรมครั้งสุดท้าย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนกระแชงวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชวิน  นามมั่น หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้รับผิดชอบกิจกรรมที่ 7 กล่าวว่าสำหรับโครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียน โครงการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 มีกิจกรรมย่อยทั้งหมด 8 กิจกรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 2,500 คน ทั้งนี้ กิจกรรมที่ 7 ลงพื้นที่ครบ 8 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนเลิงนกทา โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล โรงเรียนวารินชำราบ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากร ตั้งตรงจิต และโรงเรียนกระแชงวิทยา เป็นโรงเรียนสุดท้ายในการลงพื้นที่ดำเนินการกิจกรรมย่อยที่ 7 การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้เรียนที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าในเชิงวิชาการและวิวัฒนาการของเครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยปีงบประมาณ 2566 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก โครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เข้าถึงและสามารถใช้เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ง่ายในการจัดทำ e-Portfolio ด้วย แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน โดยการออกแบบและการใช้งานเครื่องมือในการจัดทำ e-Portfolioและความรู้พื้นฐานของ cybersecurity ความตระหนักรู้แนวโน้มรูปแบบภัยคุกคามในปัจจุบัน เพื่อให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับและประยุกต์ใช้ในอนาคตต่อไป

          นับเป็นอีกหนึ่งพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านการบริการวิชาการในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีผ่านการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม และสร้างโอกาสใหม่ในอนาคตให้แก่เยาวชน โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโอกาสครบรอบ 33 ปี แห่งการสถาปนาและก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

---------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :