มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
นศ.พยาบาล ม.อุบลฯ คว้า 5 รางวัล การประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจำปี 2566


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 9 สิงหาคม 2566 , 09:41:38     (อ่าน 463 ครั้ง)                มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ สร้างชื่อเสียงคว้า 5 รางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม  ในงานการประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจำปี 2566เรื่อง “SMART NURSE: บทบาทพยาบาลในโลกยุคดิจิตอล” ประจำปี 2566 จัดโดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้พยาบาลมีความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในการทำงานยุค Smart Hospital พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความท้าทายบทบาทพยาบาลในยุคดิจิตอล และมีความรู้เกี่ยวกับการวิจัย และนวัตกรรมทางการพยาบาลสำหรับโลกอนาคต เพื่อพัฒนาทักษะการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการ และได้เพิ่มโอกาสให้กับบุคลากรทางการพยาบาลได้มีการจัดเวทีเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

            ในส่วนของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษร สายธนู รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ และนักศึกษา ชั้นปีที่ 4เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 5เรื่อง และได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม และระดับดี ดังนี้

         ผลการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม แบบ Poster Presentation ระดับดีเยี่ยมจำนวน 2เรื่อง

         1.ผลงานวิจัย เรื่อง ผลของการใช้แอปพลิเคชันเรื่องกัญชาและปัญหาทางจิตเวชจากการใช้กัญชาต่อความรู้และความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชันของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดย นางสาวณัฐฐา วงศ์ทวี และคณะ

         2.ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันความรู้ภาวะฉุกเฉินจากโรคเบาหวานสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน  โดย นางสาวรวิภา สอนหอม และคณะ

         ผลการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม แบบ Poster Presentationระดับดีจำนวน 3เรื่อง

         1.ผลงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคอ้วนของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดย นางสาวเปรมิกา อินทร์วัน และคณะ

          2.ผลงานวิจัย เรื่อง การศึกษาความสุขของผู้ป่วยโรคเบาหวานในชุมชน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดย นางสาวศุธิณี พวงพลอย และคณะ 

          3.ผลงานวิจัย เรื่อง ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุของผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียน  โดย นางสาวณัฐพิมล ตะทาดวง และคณะ 

          นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เข้ารับรางวัล นักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2566 จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวศุภานันท์  บุญสังข์ นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่โดดเด่นทั้งด้านการเรียน ด้านวิจัยและการสร้างนวัตกรรม ด้านกิจกรรม ผู้นำนักศึกษา และด้านจิตอาสา เป็นต้น

         นับเป็นอีกหนึ่งพันธกิจสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย ในการผลิตบัณฑิตมีสมรรถนะในการพัฒนาตนเองทางวิชาการ วิชาชีพ และทักษะอนาคต ตลอดทั้งเป็นคนดี มีคุณธรรม เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงของสังคม ภูมิภาค และประเทศต่อไป

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :