มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
นศ.ม.อุบลฯ นางสาวศุภานันท์ บุญสังข์ เข้ารับรางวัล นักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2566


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 7 สิงหาคม 2566 , 18:28:04     (อ่าน 686 ครั้ง)              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดย นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  นางสาวศุภานันท์  บุญสังข์ นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัล นักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2566 ในงานประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจำปี 2566  เรื่อง SMART NURSE บทบาทพยาบาลในโลกยุคดิจิตัล”โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวมาศ  คุณล้าน เถื่อนนาดี นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานมอบรางวัล โอกาสนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เดินทางเข้าร่วมงาน และแสดงความยินดีกับนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

             นางสาวศุภานันท์ บุญสังข์ ปัจจุบันกำลังศึกษา ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่โดดเด่น ทั้งด้านการเรียน ผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม3.86 ด้านกิจกรรมนักศึกษา มีความเป็นผู้นำ อดีตนายกสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ด้านจิตอาสาช่วยกิจกรรมโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงานภายนอก อาทิ การช่วยเหลือทำความสะอาดฟื้นฟูหลังน้ำลด ร่วมกับ องค์การนักศึกษา และมูลนิธิกระจกเงา ภายใต้โครงการ UBU student จิตอาสาฟื้นฟูอุกภัย เป็นต้น  ด้านการสร้างนวัตกรรม สำรวจปัญหาในชุมชน "ชาจากหญ้าดอกขาวช่วยเลิกบุหรี่ " ที่นำเอาสมุนไพรที่จัดหาได้ในชุมชมที่มีคุณสมบัติ ช่วยลดความอยากบุหรี่มาแปรรูปเป็นชา คือ หญ้าดอกขาว นำมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน ช่วยลดการอยากสูบบุหรี่สำหรับผู้ที่อยากเลิกบุหรี่ได้เป็นอย่างดี

นางสาวศุภานันท์ บุญสังข์กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ได้รับการพิจารณาเข้ารับรางวัล นักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2566 ในครั้งนี้ ตนมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนและทำงานด้านการพยาบาล ซึ่งจะได้ดูแลผู้ป่วยให้หายหรือบรรเทาให้มีสุขภาพที่ดีมมีกำลังใจที่ดี ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นอกจากจะถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพการพยาบาลแล้ว ยังปลูกฝังด้านความซื่อสัตย์และการมีความรับผิดชอบ และมีความตรงต่อเวลา ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่นักศึกษาพยาบาลพึงมี ซึ่งมีความสำคัญและส่งผลต่อชีวิต ของผู้รับบริการ นอกจากนี้การประพฤติ ปฏิบัติ ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ดีงามก็เป็นสิ่งที่พึงปฏิบัติ เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม

          นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ผลิตบัณฑิตตามพันธกิจสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย บัณฑิตมีสมรรถนะในการพัฒนาตนเองทางวิชาการ วิชาชีพ และทักษะอนาคต ตลอดทั้งเป็นคนดี มีคุณธรรม เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงของสังคม ภูมิภาค และประเทศ แบบอย่างที่ดี ของนักศึกษาในความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเรียนรู้ ควบคู่กับการทำกิจกรรม และจิตอาสาสู่การเป็นบัณฑิตที่ดีที่พึงประสงค์ของสังคมต่อไป

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :