มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ นำภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม หารือสถานทูตอินเดียประจำประเทศไทย ยกระดับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวอุบลราชธานี


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 5 สิงหาคม 2566 , 16:27:05     (อ่าน 311 ครั้ง)             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ และผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมร่วมประชุมหารือเพื่อยกระดับการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีและสาธารณรัฐอินเดีย ร่วมกับ ฯพณฯ Nagesh Singh เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย และภาคีเครือข่ายภาคเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  นายสิทธิคุณ เทียมประเสริฐ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี คุณนลินทิพย์ น้อยวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้โครงการการส่งเสริมการท่องเที่ยวมูลค่าสูงของอุบลราชธานีสู่นักท่องเที่ยวอินเดียและเอเชียใต้ แผนงานการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ในภูมิภาค (Driving Regional Development) ณ ห้อง Workshop เซ็นทรัลอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

            ฯพณฯ Nagesh Singh เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย กล่าวถึง อินเดียในฐานะที่เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกถึง 1,400 ล้านคน ซึ่งเป็นตลาดการค้าขนาดใหญ่ มีเศรษฐกิจเป็นอันดับที่ 5 ของโลก และเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลก และเมื่อมองถึงบริบทของประเทศไทยนั้น เอกอัครราชทูต กล่าวว่าอุบลราชธานีมีศักยภาพสูงและเป็น 1 ใน 2 จังหวัดของไทยอินเดียจะขับเคลื่อนความร่วมมือนอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร โดยเน้น 3 กรอบ หรือ 3T คือ Trade (การค้า) Technology (เทคโนโลยี) Tourism (การท่องเที่ยว) ซึ่งเห็นศักยภาพทั้งทางการค้าในฐานะประตูเชื่อมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง การลงทุนและอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานีที่จะเกิดขึ้น รวมไปถึงการจัดการท่องเที่ยวมูลค่าสูงและแพคเกจการแต่งงานของนักท่องเที่ยวชาวอินเดียในพื้นที่ ทั้งนี้สิ่งที่จะต้องร่วมดำเนินการต่อคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงผู้คน ซึ่งสถานทูตอินเดียยินดีที่จะเชื่อมร้อยความร่วมมือดังกล่าว

          อนึ่งโครงการโครงการการส่งเสริมการท่องเที่ยวมูลค่าสูงของอุบลราชธานี สู่นักท่องเที่ยวอินเดียและเอเชียใต้ แผนงานการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ในภูมิภาคมุ่งหวังที่จะยกระดับและแนะนำอุบลราชธานีในฐานะเป้าหมายทางการท่องเที่ยวมูลค่าสูงสำหรับนักท่องเที่ยวอินเดียและเอเชียใต้ นอกจากนี้ยังขยายผลไปยังความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนภายในพื้นที่ เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองคู่มิตรของอุบลราชธานี ร่วมดำเนินการโครงการโดยผู้จัดการนวัตกรรม (CIM) คุณวิไลวรรณ หล้าแหล่ง จากสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี คุณศราวดี เทียมประเสริฐ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช ปวงสุข และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการประสานงานของ คุณสิรินทร์ทิพย์ ชาวเหนือ ผู้จัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี/ ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :