มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


โพสต์โดย : นางสาวกาญจนา สาธร     วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 , 15:09:54     (อ่าน 380 ครั้ง)            ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวการประชุมครั้งที่ 6/๒๕๖6 วาระพิเศษ (ลับ) เมื่อวันที่ 22กรกฎาคม 2566 มีมติเห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการ และอนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 2 ราย ดังนี้

          1. นางสาวสุรีวัลย์ ดวงจิตต์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดกลุ่มวิชา
เภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งเป็นวันที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการได้รับเรื่อง

           2. นางสาวทัศนีย์ เจียรพสุอนันต์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นวันที่มีหลักฐานว่าผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :