มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ เชิดชูเกียรตินักวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 17


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 , 15:07:57     (อ่าน 329 ครั้ง)           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เชิดชูเกียรตินักวิจัยใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 17 “การวิจัยและนวัตกรรมภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลก”(Research and Innovation in a Changing World)  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธาน  ในงานจัดให้มี นิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม การบรรยายพิเศษ การเสวนาวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย และกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ณ ห้องประชุมโรงแรมยูเพลส  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา   

         สำหรับกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักวิจัย และผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น จำนวน 5 รางวัล ดังนี้

         รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากที่สุดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปุริม จารุจำรัส สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในปี ค.ศ. 2022 จำนวน 10 ผลงาน

         รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากที่สุดด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์ สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในปี ค.ศ. 2021-2022  จำนวน 3 ผลงาน

         รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากที่สุดด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์กนกวรรณ มะโนรมย์ สังกัด คณะศิลปศาสตร์ มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ. 2564 – 2565 จำนวน 4 ผลงาน

          รางวัลผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม  ได้แก่ ผลงาน“ระบบตรวจสอบและติดตามการเลี้ยงจิ้งหรีดด้วยอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง” พัฒนาโดย ผศ.ดร.ชัชวิน นามมั่น นายเลิศศักดิ์ หงส์จันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ ดร.สุกัญญา คลังสินศิริกุล คณะเกษตรศาสตร์ ความโดดเด่นของผลงานและความเป็นนวัตกรรม คือ การพัฒนาขั้นตอนการสื่อสารระหว่างฮาร์ดแวร์และระบบ การออกแบบฮาร์ดแวร์ และการพัฒนาระบบการตรวจสอบและติดตามการเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อให้เกิดเป็นรูปแบบของการเลี้ยงที่ได้มาตรฐาน ฟาร์มแม่ข่ายสามารถตรวจสอบและติดตามข้อมูลของฟาร์มลูกข่ายได้ โดยแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 3 กลุ่มคือ เกษตรกร, ผู้ใช้งานทั่วไป และผู้ดูแลระบบ  โดยเกษตรกรจะสามารถจัดข้อมูลการเลี้ยง ข้อมูลโรงเรือน ข้อมูลบ่อเลี้ยง  การใช้งานอุปกรณ์ IoT ของตนเองได้ ส่วนผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลพื้นฐาน เช่น ข้อมูลสูตรอาหาร ข้อมูลสายพันธุ์ และจัดการอุปกรณ์ IoT ส่วนผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้ามาสืบค้นข้อมูลการเลี้ยงเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

          รางวัลผลงานวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดอุถบลราชธานี โดยนักวิจัย ประกอบด้วย  ผศ.จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ ผู้บริหารโครงการและนักวิจัย  ประกอบด้วย  ดร.สุรสม กฤษณะจูฑะ   ดร.ศิริสุดา แสนอิว  ดร.ปิยะมาศ ทัพมงคล  ดร.เพียงกมล มานะรัตน์  ดร.พิสมัย ศรีเนตร  ดร.ขวัญณภิส รัชตะวรรณ และ ผศ.ดร.ขวัญสุปาณัฎฐ์ พันธ์เกษม โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการค้นหาสอบทานครัวเรือนยากจนที่ขยายผลให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดอุบลราชธานี  นำเข้าข้อมูลคนจนสู่ระบบ จำแนกประเภท และนำคนจนที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วออกจากระบบ และพัฒนาโมเดลแก้จนระดับพื้นที่ที่เหมาะสมกับศักยภาพของคนจนและบริบทพื้นที่ตามกรอบแนวคิดการดำรงชีพอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งหาแนวทางและกลไกในการจัดทำยุทธศาสตร์แก้ปัญหาความยากจนอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้การจัดทำ Poverty forum เป็นเครื่องมือประสานงานส่งต่อความช่วยเหลือการพัฒนาโมเดลแก้จนระดับพื้นที่ (โครงการนำร่อง)

         โมเดลที่ 1   "พุ่มพวงรักษ์ถิ่น" ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

         โมเดลที่ 2   "นาดี" : นาในบ่อเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง

         โมเดลที่ 3   โครงการพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและส่งเสริมศักยภาพชุมชน พื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีและและอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

         นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย จำนวน 10 ราย ได้แก่

         1. รศ.ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ สังกัด คณะเกษตรศาสตร์

         2. ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์

        3. รศ.ดร.พรพรรณ พึ่งโพธิ์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์

        4. ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ สังกัด คณะเภสัชศาสตร์

        5. ผศ.ดร.ปริวรรต สมนึก สังกัด คณะศิลปศาสตร์

        6. ดร.ฉัตรฤดี ศิริลำดวน สังกัด คณะบริหารศาสตร์

        7. ผศ.เชาดร.วลิต ยั่วจิตร สังกัด วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

        8. อาจารย์ณัฐวุฒิ คล้ายขำ สังกัด คณะนิติศาสตร์

        9. ผศ.ดร.จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ สังกัด คณะรัฐศาสตร์

       10. ดร.สุรชัย มณีเนตร   สังกัด คณะพบาบาลศาสตร์

         นับเป็นอีกหนึ่งพันธกิจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย และสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตอบสนองความต้องการของสังคมได้ในวงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติได้อย่างแท้จริง

เพลิน  วิชัยวงศ์ -ข่าว  / เทอดภูมิ  ทองอินทร์ - ภาพ
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :