มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ถ่ายทอดทักษะการใช้ ICT ในการทำธุรกิจออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุ


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 23 กรกฎาคม 2566 , 18:41:17     (อ่าน 525 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ถ่ายทอดทักษะการใช้ ICT

ในการทำธุรกิจออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุ

----------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ ICT ในการทำธุรกิจออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุ" รุ่นที่ 2/2566 ภายใต้โครงการ “การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับคนทุกช่วงชีวิต”  ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพและหัวหน้ากิจกรรมที่ 12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวิน  นามมั่น หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และ นายนิวัฒน์  แก้วดี เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้เท่าทันการทำธุรกิจออนไลน์ แนวโน้มความปลอดภัยในการทำธุรกิจออนไลน์ การใช้เครื่องมือในการทำธุรกิจออนไลน์ และการบริหารจัดการธุรกิจออนไลน์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์  

          ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และหัวหน้ากิจกรรมที่ 12 กล่าวว่า สำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมย่อยที่ 12 หลักสูตร“การใช้ ICT ในการทำธุรกิจออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุ" รุ่นที่ 2 เป็นการจัดกิจกรรมย่อยรุ่นสุดท้าย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้สูงวัยเข้ารับการอบรมจำนวนมาก ซึ่งการอบรมดังกล่าว ผู้สูงอายุสามารถนำความรู้ที่ได้นำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิต และสามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นธุรกิจสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุได้ในอนาคต โดยจะมีความสอดคล้องกับข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติแสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นประเทศ “สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์” (Aged Society) และในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้าจะยกระดับเป็น “สังคมสูงอายุระดับสุดยอด” (Super Aged Society) จากการคาดการณ์ว่าจะมีประชากรผู้สูงอายุมากขึ้นเป็นร้อยละ 28 ของประชากรทั้งประเทศ และข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขพบว่า การดำรงชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมีความสุขต้องมีสังคม มีกิจกรรม และรวมถึงมีงานทำ ส่วนการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ความคิด ความทรงจำของผู้สูงอายุอาจจะลดลงบ้าง แต่ความสร้างสรรค์ยังทำได้ดีจนกว่าจะเข้าวัยปีที่ 90 หากมีการพัฒนาผู้สูงอายุให้สามารถทำงานในศตวรรษที่ 21 ได้ จะเป็นการเพิ่มกำลังคนในการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก

          นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และด้านการบริการวิชาการในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีผ่านการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และดิจิทัล ให้กับบุคคลทุกช่วงวัย เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสังคม ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ และเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมครบรอบ 33 ปี แห่งการก่อตั้งและสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

----------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :