มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ พัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียน รร.วารินชำราบ


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 , 18:14:15     (อ่าน 641 ครั้ง)  คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ

พัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียน รร.วารินชำราบ

---------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่บริการวิชาการโรงเรียนวารินชำราบ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมที่ 7 “การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” ภายใต้โครงการ “พัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี นายศิกษก  พันธ์ใหญ่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ พร้อมคณะครู บุคลากร และนักเรียน ต้อนรับวิทยากรนำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชวิน  นามมั่น หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ผู้รับผิดชอบกิจกรรมที่ 7 ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพ พร้อมนักศึกษาช่วยงานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่จัดกิจกรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโรงเรียนวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชวิน  นามมั่น หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้รับผิดชอบกิจกรรมที่ 7 กล่าวว่าสำหรับโครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียน โครงการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 มีกิจกรรมย่อยทั้งหมด 8 กิจกรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 2,500 คน ซึ่งกิจรรมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกิจกรรมย่อยที่ 7 การเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์สู่ศตวรรษที่ 21 ที่ก้าวเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัล ส่งผลต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้เรียนที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าในเชิงวิชาการและวิวัฒนาการของเครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้ความรู้แพร่กระจายและเปิดให้เกิดการรับรู้มากขึ้น เข้าถึง และสื่อสารกันง่ายขึ้น สามารถต่อยอดไปสู่ความรู้ใหม่ เทคโนโลยีและสารสนเทศ สามารถช่วยผู้สอนพัฒนาผู้เรียนตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในแต่ละขั้นตอนคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำต่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ เรียนรู้ควบคู่ไปกับผู้เรียน รวมทั้งการย้อนแย้งประสบการณ์เดิมของผู้เรียนที่นำไปสู่ประสบการณ์ใหม่ ด้วยข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์จากเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำหรับปีงบประมาณ 2566 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก โครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวารินชำราบ กิจกรรมที่ 7 การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปลาย เข้าถึงและสามารถใช้เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ง่ายในการจัดทำ e-Portfolioด้วย แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน การออกแบบและการใช้งานเครื่องมือในการจัดทำ e-Portfolioและความรู้พื้นฐานของ cybersecurity ความตระหนักรู้แนวโน้มรูปแบบภัยคุกคาม เพื่อให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับและประยุกต์ใช้ในอนาคตต่อไป

          นับเป็นอีกหนึ่งพันธกิจหลักมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านการบริการวิชาการในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีผ่านการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม และสร้างโอกาสใหม่ในอนาคตให้แก่เยาวชนเพื่อกระตุ้นให้รู้จักสังเกต รู้จักคิด รู้จักตั้งคำถาม และค้นหาคำตอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโอกาสครบรอบ 33 ปี แห่งการสถาปนาและก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

---------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :