มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ พัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียน รร.มัธยมตระการพืชผล


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 , 17:03:45     (อ่าน 722 ครั้ง)  คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ

พัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียน รร.มัธยมตระการพืชผล

---------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่บริการวิชาการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมที่ 7 “การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” ภายใต้โครงการ “พัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี นายอรุณ  ส่องแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล พร้อมคณะครู บุคลากร และนักเรียน ต้อนรับวิทยากรนำทีมโดย ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพ นายวรยุทธ  วงศ์นิล อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ พร้อมนักศึกษาช่วยงานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่จัดกิจกรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมตระกาลพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

          ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่าการลงพื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะวิทยาศาสตร์ครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์แห่งชาติ และส่งเสริมพัฒนาการทางด้านไอคิว และเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงจัดกิจกรรมพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะการดำรงชีวิตสู่ศตวรรษที่ 21 ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ให้สามารถเข้าถึงการเรียนอย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต ซึ่งจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม แผนงานที่ 4 ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมที่ 7 การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปลาย เข้าถึงและสามารถใช้เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ง่ายในการจัดทำ e-Portfolio ด้วย แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน การออกแบบและการใช้งานเครื่องมือในการจัดทำ e-Portfolioและความรู้พื้นฐานของ cybersecurity ความตระหนักรู้แนวโน้มรูปแบบภัยคุกคาม เพื่อให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับและประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการเรียนและชีวิตประจำวันได้ในอนาคต

          นับเป็นอีกหนึ่งพันธกิจหลักมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านการบริการวิชาการในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีผ่านการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม และสร้างโอกาสใหม่ในอนาคตให้แก่เยาวชนเพื่อกระตุ้นให้รู้จักสังเกต รู้จักคิด รู้จักตั้งคำถาม และค้นหาคำตอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโอกาสครบรอบ 33 ปี แห่งการสถาปนาและก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

---------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :