มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดอบรมจัดการขยะของเสียอันตราย เพื่อความปลอดภัยในชุมชนมหาวิทยาลัย


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 , 15:13:06     (อ่าน 1,038 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมจัดการขยะของเสียอันตรายจากชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยมี ผศ.ดร.ถนัดกิจ ชารีรัตน์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ภายในกิจกรรม ได้จัดให้มี การบรรยาย ในหัวข้อ การจัดการขยะอันตรายชุมชน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สง่า ทับทิมหิน อาจารย์ประจำ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          ทั้งนี้ มี ผศ.ดร.ถนัดกิจ ชารีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์ เผยว่า เพื่อบริหารจัดการด้านขยะอันตรายในชุมชน ซึ่งเป็นโครงการที่มีความเชื่อมโยงตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวในดำดับที่ดีขึ้นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสามารถเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนในด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชน และแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการขยะอันตรายในชุมชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไปจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :