มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ห่วงใยสวัสดิภาพ บุคลากร นักศึกษา จัดอบรมให้ความรู้ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายต้นเหตุโรคไข้เลือดออก


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 , 14:06:16     (อ่าน 1,264 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี ผศ.ดร.ถนัดกิจ ชารีรัตน์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ภายในกิจกรรม ได้จัดให้มี การบรรยาย ในหัวข้อ ชี้แจ้งการดำเนินโครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วิทยากร โดย นายยุกุล มงคล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม การบรรยายหัวข้อ การจัดการสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนมหาวิทยาลัย วิทยากร โดย นางสาวกุลนันท์ สายบุตร และ นางสาวชุดาภา มากดี พยาบาลวิชีพ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          ทั้งนี้ มี ผศ.ดร.ถนัดกิจ ชารีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์ เผยว่า เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเพื่อให้เป็นโครงการที่เชื่อมโยงตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงได้นำร่องดำเนินโครงการเพื่อป้องกันสัตว์ที่เป็นพาหนะนำโรคต่าง ๆ ที่มีแหล่งกำเนิดภายในมหาวิทยาลัย โดยการ ให้ความรู้เชิงวิชาการ การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ในการกำจัดแหล่งกำเนิดยุงลาย จึงได้จัดโครงการอบรมดังกล่าวขึ้น เพื่อดูแลสวัสดิภาพ ของ นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลรราชธานี  
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :