มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมสัมพันธ์ ม.อุบลฯ 2566 ม่วนคัก...ฮัก ม.อุบลฯ


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 13 มกราคม 2566 , 18:49:15     (อ่าน 634 ครั้ง)  ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมสัมพันธ์ ม.อุบลฯ 2566

“ม่วนคัก...ฮัก ม.อุบลฯ”

------------------------------

          เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ คณะ สำนัก วิทยาลัย และหน่วยงานภายใน จัดกิจกรรมการสื่อสารองค์กรจากนโยบายผู้บริหารลงสู่ปฏิบัติ พ.ศ. 2566 และกิจกรรมผู้บริหารพบปะประชาคม “ม่วนคัก...ฮัก ม.อุบลฯ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธาน และรองศาสตราจารย์อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและถ่ายทอดนโยบายแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พ.ศ. 2566 – 2570) ตลอดจนแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต และเนื่องในโอกาสปีใหม่ พ.ศ. 2566 เพื่อให้ประชาคมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีกิจกรรมร่วมกันเพื่อเป็นการการมอบความรัก ความผูกพัน ความปรารถนาดี และส่งกำลังใจให้กันและกัน ผ่านกิจกรรมสัมพันธ์ ขบวนพาเหรด “ม่วนคัก...ฮัก ม.อุบลฯ” และยังมีกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อสื่อสารค่านิยม UBU IMPACTS มีการจับสลากส่งมอบความสุขจากผู้บริหารส่งต่อบุคลากร และรับประทานอาหารร่วมกัน เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

           สำหรับกิจกรรมการสื่อสารองค์กรจากนโยบายผู้บริหารลงสู่ปฏิบัติ พ.ศ. 2566 เป็นกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากร มีการประกวดขบวนพาเหรด ม่วนคัก...ฮัก ม.อุบลฯ การแข่งขันกีฬาสีเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีการแบ่งบุคลากรออกเป็น 5 สี ได้แก่ สีแดง ประกอบด้วย บุคลากรสำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ คณะรัฐศาสตร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สีฟ้า ประกอบด้วย บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ สำนักวิทยบริการ และสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สีเหลือง ประกอบด้วย บุคลากรคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และโรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สีเขียว ประกอบด้วย บุคลากรคณะบริหารศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สีส้ม ประกอบด้วย บุคลากรคณะนิติศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี และคณะศิลปศาสตร์ โดยทุกสีส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ได้แก่ การแข่งขันชักเยอ การแข่งขันวิ่ง 8 ขา และการแข่งขันนั่งทับลูกโป่ง สร้างความสนุกสนานและประทับใจให้แก่บุคลากรโดยทั่วกันที

ประมวลภาพ กิจกรรม ม่วนคัก...ฮัก ม.อุบลฯ https://drive.google.com/drive/folders/1rw0-L2F7arzgeZtd2mff1yhMdhzbe9wx

-------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว