มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
นศ.ม.อุบลฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ตัวแทนระดับภาคสู่ระดับประเทศ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 , 22:14:45     (อ่าน 930 ครั้ง)            เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ จัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพ ศูนย์ประจำภาค ดำเนินจัดการประกวด หัวข้อ “ใช้ทรัพยากรอย่างฉลาด พัฒนาชาติอย่างยั่งยืน” โดยมี ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และ ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการประกวดสุนทรพจน์ มีนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการประกวด จำนวน 11คน จาก 7สถาบัน คณะกรรมการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือก 5ราย โดยตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวทิพวรรณ  กุดเป่ง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศ และเป็นตัวแทนเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2565 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฯ กล่าวว่า จัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายงานผ่านภาษา “ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร”  นับเป็นเวทีส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้มีการแสดงออกในด้านศิลปะการใช้ภาษาไทย ด้วยการแสดงสุนทรพจน์อย่างถูกต้อง เหมาะสมและสร้างสรรค์  รวมถึงเพื่อปลูกฝังคุณค่าไทยนิยมและการชื่นชมความเป็นไทยด้วยการค้นคว้าให้เข้าใจในพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อรณรงค์ให้นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามีโอกาสศึกษาเรียนรู้ และน้อมนำพระราชกรณียกิจพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป การจัดการประกวดดำเนินการภายใต้มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19อย่างเคร่งครัด

          ผลการประกวดผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน5 คน ได้แก่

          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวชวัลรัตน์  เพชรดี   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          รองชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวทิพวรรณ  กุดเป่ง   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          รางวัลชมเชย  3รางวัล ได้แก่  นายบัณฑิต  รวยสันเทียะ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  นางสาวรุ่งรุจี  พรโสม   มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  และนายธนภัทร   เหล่าสุวรรณ์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

          ด้านนางสาวทิพวรรณ  กุดเป่ง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตร์  วิชาเอกภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศ ตัวแทนระดับภาค กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ เป็นเวทีแรกในการประกวดและสามารถทำได้ ขอขอบคุณ ผศ.ดร.สารภี ขาวดี  สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ให้คำแนะนำตลอดการฝึกซ้อม เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับจากการประกวด รู้สึกชอบและรักในภาษาไทย ทั้งการพูดการสื่อสาร ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสม ซึ่งในรอบชิงชนะเลิศตนจะตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะ

                                                                   เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :